Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2012,Vol.28>> Issue(02)>> 433-436     doi: 10.3866/PKU.WHXB201112062         中文摘要
CATALYSIS AND SURFACE SCIENCE
In situ Infrared Characterization of Methanol Adsorption on ZrO2 Modified Cu Catalysts
WU Gui-Sheng1, MAO Dong-Sen1, LU Guan-Zhong1, CAO Yong2, FAN Kang-Nian2
1. Research Institute of Applied Catalysis, Academy of Chemical and Environmental Engineering, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, P. R. China;
2. Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433, P. R. China
Full text: PDF (450KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The adsorption and reaction of methanol on Cu and ZrO2/Cu were investigated using in situ infrared diffuse reflectance spectroscopy, in which the catalysts were reduced at different temperatures in order to change the content of surface oxygen species and investigate the change trends of methanol adsorption and reaction over the catalysts with the oxygen species content. The results show that methanol is adsorbed on the surface of Cu to produce CO2 via the intermediate of adsorbed formaldehyde, while the intermediate of formate is formed on the surface of ZrO2/Cu. The production rate of CO2 via the intermediate becomes slower with the rise of the reduction temperature of the catalysts, illustrating that the content of oxygen species on the surface of the catalysts determines the formation of the intermediate and the reaction rate.

Keywords: Methanol adsorption   In situ infrared diffuse reflectance   Cu   ZrO2/Cu  
Received: 2011-10-17 Accepted: 2011-11-25 Publication Date (Web): 2011-12-06
Corresponding Authors: WU Gui-Sheng, LU Guan-Zhong Email: gzhlu@ecust.edu.cn; gswu@sit.edu.cn

Fund: The project was supported by the Shanghai Leading Academic Discipline Project, China (J51503) and Key Laboratory Project of Shanghai Molecular Catalysis and Function Materials, China (2009KF06).

Cite this article: WU Gui-Sheng, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, CAO Yong, FAN Kang-Nian. In situ Infrared Characterization of Methanol Adsorption on ZrO2 Modified Cu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28 (02): 433-436.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201112062
(1) Wu, G.; Sun, Y.; Li, Y.; Jiao, H.; Xiang, H.; Xu, Y. J. Mol. Struct. 2003, 626, 287.
(2) Wu, G. S.; Ren, J.; Sun, Y. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 1999, 15, 564. [吴贵升, 任杰, 孙予罕. 物理化学学报, 1999, 15, 564.]
(3) Yao, C.;Wang, L.; Liu, Y.;Wu, G.; Cao, Y.; Dai,W.; He, H.; Fan, K. Appl. Catal. A 2006, 297, 151.  
(4) Bianchi, D.; Chafik, T.; Khalfallah, M.; Teichner, S. J. Appl. Catal. A 1993, 105, 223.  
(5) Takezawa, N.; Shimokawabe, M.; Hiramatsu, H.; Sugiura, H.; Asakawa, T.; Kobayashi, H. React. Kinet. Catal. Lett. 1987, 33, 191.  
(6) Bianchi, D.; Chafik, T.; Khalfallah, M.; Teichner, S. J. Appl. Catal. A 1993, 101, 297.  
(7) Bianchi, D.; Chafik, T.; Khalfallah, M.; Teichner, S. J. Appl. Catal. A 1994, 112, 57.  
(8) Bianchi, D.; Chafik, T.; Khalfallah, M.; Teichner, S. J. Appl. Catal. A 1994, 112, 219.  
(9) Szizybalski, A.; Girgsdies, F.; Rabis, A.;Wang, Y.; Niederberger, M.; Ressler, T. J. Catal. 2005, 233, 297.  
(10) Fisher, I. A.; Bell, A. T. J. Catal. 1997, 172, 222.  
(11) Sun, Y.; Sermon, P. A. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1993, 1242.
(12) Wu, G. S.;Wang, Y. H.; Mao, D. S.; Lu, G. Z.; Cao, Y.; Fan, K. N. Acta Chim. Sin. 2007, 65, 1757. [吴贵升, 王宇红, 毛东森, 卢冠忠, 曹勇, 范康年. 化学学报, 2007, 65, 1757]
(13) Zhang, X.; Shi, P.; Zhao, J.; Zhao, M.; Liu, C. Fuel Processing Technology 2003, 83, 183.  
(14) Wu, G.; Mao, D.; Lu, G.; Cao, Y.; Fan, K. Catal. Lett. 2009, 130, 177.  
(15) Zhang, X.; Sun, Y.; Peng, S. Fuel 2003, 81, 1619
(16) Rhodes, M. D.; Pokrovski, K. A.; Bell, A. T. J. Catal. 2005, 233, 210.  
(17) Nitta, Y.; Suwata, O.; Ikeda, Y.; Okamoto, Y.; Imanaka, T. Catal. Lett. 1994, 26, 345.  
(18) Wachs, I. E.; Masix, R. J. J. Catal. 1978, 53, 208.  
(19) Narishige, N.; Niwa, M. Catal. Lett. 2001, 71, 63.  
(20) Fisher, I. A.; Bell, A. T. J. Catal. 1999, 184, 357.  
(21) Fisher, I. A.; Bell, A. T. J. Catal. 1998, 178, 153.  
(22) Liu, X. M.; Lu, G. Q.; Yan, Z. F.; Beltramini, J. Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 6518.  
(23) Tang, Q.; Hong, Q.; Liu, Z. J. Catal. 2009, 263, 114.  
1. LI Yue, ZHANG Ting-Ting, WANG Juan, ZHU Zhen, JIA Bing, YU Jiang.Catalytic Combustion of n-Hexanal Using Cu-Mn Composite Oxide Supported on TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2084-2092
2. ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao.Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1330-1346
3. YUAN Jun-Hui, GAO Bo, WANG Wen, WANG Jia-Fu.First-Principles Calculations of the Electronic Structure and Optical Properties of Y-Cu Co-Doped ZnO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1302-1308
4. QIU Kun-Zan, GUO Wen-Wen, WANG Hai-Xia, ZHU Ling-Jun, WANG Shu-Rong.Influence of Catalyst Structure on Performance of Cu/SiO2 in Hydrogenation of Methyl Acetate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1129-1136
5. LIN Xing-Yi, YIN Ling, FAN Yan-Yu, CHEN Chong-Qi.Performance of Al2O3-Modified CuO/Fe2O3 Catalysts in the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 757-763
6. LI Xiang-Qi, FAN Qing-Fei, LI Guang-Li, HUANG Yao-Han, GAO Zhao, FAN Xi-Mei, ZHANG Chao-Liang, ZHOU Zuo-Wan.Syntheses of ZnO Nano-Arrays and Spike-Shaped CuO/ZnO Heterostructure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 783-792
7. ZHANG Yu, WANG Hong-Ning, CHEN Ruo-Yu.In situ Synthesis of Cu-SSZ-13/Cordierite Monolithic Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 329-336
8. LIU Zhen-Zhen, SHI Yong, LI Chun-Yan, ZHAO Qi-Dong, LI Xin-Yong.Electrochemical Synthesis of Cu3(BTC)2-MOF for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2366-2374
9. LIU Shu-Bin, RONG Chun-Ying, WU Ze-Min, LU Tian.Rényi Entropy, Tsallis Entropy and Onicescu Information Energy in Density Functional Reactivity Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2057-2063
10. YU Hua-Feng, ZHANG Guo-Pei, HAN Li-Na, CHANG Li-Ping, BAO Wei-Ren, WANG Jian-Cheng.Cu-SSZ-13 Catalyst Synthesized under Microwave Irradiation and Its Performance in Catalytic Removal of NOx from Vehicle Exhaust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2165-2173
11. XING Jian-Dong, JING Fang-Li, CHU Wei, SUN Hong-Li, YU Lei, ZHANG Huan, LUO Shi-Zhong.Improvement of Adsorptive Separation Performance for C2H4/C2H6 Mixture by CeO2 Promoted CuCl/Activated Carbon Adsorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2158-2164
12. ZHANG Dong-Feng, ZHANG Yan, ZHANG Hua, QI Juan-Juan, SHANG Yang, GUO Lin.Cavity-Tunable Cu2O Spherical Nanostructures and Their NO2 Gas Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2005-2010
13. ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng.Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1535-1542
14. HAO Teng, WANG Jun, YU Tie, WANG Jian-Qiang, SHEN Mei-Qing.Effect of NO2 on the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 over Cu/SAPO-34 Molecular Sieve Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1567-1574
15. GAO Peng, LI Feng, ZHAO Ning, WANG Hui, WEI Wei, SUN Yu-Han .Preparation of Cu/Zn/Al/(Zr)/(Y) Catalysts from Hydrotalcite-Like Precursors and Their Catalytic Performance for the Hydrogenation of CO2 to Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1155-1162
16. ZHANG Wei-Guo, MA Xiao-Long, XU Yan, YAO Su-Wei, WANG Hong-Zhi.Effects of Annealing on the Magnetic Properties of [NiFe/Cu/Co/Cu]n Multilayer Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 768-772
17. LUO Xiao-Lin, YANG De-Suo, YUAN Chun-Lan, LUO Xu-Mei, CHEN Ya-Shao.Catalytic Performance of Polycrystalline Cu2O with Different Structures on the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 520-526
18. SHEN Qi, FAN Ying-Ju, YIN Long, SUN Zhong-Xi.Two-Dimensional Continuous Online In situ ATR-FTIR Spectroscopic Investigation of Adsorption of Butyl Xanthate on CuO Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 359-364
19. WANG Zhan-Qi, ZHOU Zhi-Ming, ZHANG Rui, LI Li, CHENG Zhen-Min.Selective Hydrogenation of Phenylacetylene over Pd-Cu/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2315-2322
20. HAN Tao, HUANG Wei, WANG Xiao-Dong, TANG Yu, LIU Shuang-Qiang, YOU Xiang-Xuan.Study of Ce-Cu-Co/CNTs Catalysts for the Synthesis of Higher Alcohols and Ethanol from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2127-2133
21. ZHU De-Hua, ZHONG Rong, CAO Yu, PENG Zhi-Hui, FENG Ai-Xin, XIANG Wei-Dong, ZHAO Jia-Long.Size-Dependent Electron Injection and Photoelectronic Properties of CuInS2 Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1861-1866
22. LIN Xing-Yi, MA Jun-Tao, CHEN Chong-Qi, ZHAN Ying-Ying, ZHENG Qi.Influence of Copper Species on Performance of Cu/Fe2O3 Catalysts for Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 157-163
23. ZHU Lei, QIANG Ying-Huai, ZHAO Yu-Long, GU Xiu-Quan, SONG Duan-Ming, SONG Chang-Bin.Facile Synthesis of Cu2SnSe3 as Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2339-2344
24. BAO Zhuo-Ran, CUI Yan-Xi, SUN Peng, SUN Qi, SHI Lei.Vapor-Phase Synthesis of 3-Methylindole from Glycerol and Aniline over Cu/SiO2-Al2O3 Catalyst Modified by Co or Ni[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2444-2450
25. GAO Yun-Yan, CAO Lu, OU Zhi-Ze, CHEN Chen, LI Yi, WANG Xue-Song.Synthesis and Characterization of a Cu(I) Complex of Dipyrido[3,2-a:2’,3’-c]-7-aza-phenazine and Its Interaction with DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2162-2172
26. HAO Ai-Xiang, YU Yang, CHEN Hai-Bo, MAO Chun-Peng, WEI Shi-Xin, YIN Yu-Sheng.Effect of Surface Promoters-Modifying on Catalytic Performance of Cu/ZnO/Al2O3 Methanol Synthesis Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2047-2055
27. MENG Xiu-Xia, GONG Xun, YANG Nai-Tao, TAN Xiao-Yao, MA Zi-Feng.Preparation and Properties of Direct-Methane Solid Oxide Fuel Cell Based on a Graded Cu-CeO2-Ni-YSZ Composite Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1719-1726
28. SHI Lin, YU Tie, WANG Xin-Quan, WANG Jun, SHEN Mei-Qing.Properties and Roles of Adsorbed NH3 and NOx over Cu/SAPO-34 Zeolite Catalyst in NH3-SCR Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1550-1557
29. YANG Zi-Rong, HAN Yu-Qi, WANG Fang, LIU Qian, ZHANG Yang, MIN Shi- Xiong.Significantly Improved Visible Light Photocatalytic Activity of γ-Bi2MoO6 by Surface Modification with Cu2O Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 813-820
30. TANG Zi-Long, LI Dong-Mei, CHENG Jing-Wei, JIANG Jie-Ru.Preparation and Fluorescence Properties of Aqueous Soluble Thiourea Modified ZnSe:Cu Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 653-659
31. GE Dong-Lai, FAN Ying-Ju, YIN Long, SUN Zhong-Xi.Determination of the Adsorption of Xanthate on Mesoporous CuAl2O4 Using a Continuous Online In situ ATR-FTIR Technology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 371-376
32. FAN Xiao-Li, LIU Yan, DU Xiu-Juan, LIU Chong, ZHANG Chao.Dissociative Adsorption of Methanethiol on Cu(111) Surface: a Density Functional Theory Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 263-270
33. ZHAO Ling-Xi, SONG Shu-E, DU Na, HOU Wan-Guo.A Sorbent Concentration-Dependent Langmuir Isotherm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2905-2910
34. GUO Lei, HU Ge, ZHENG Sheng-Tao.Defects Energetics, Electronic Structure and Optical Properties of Cu-Doping and Zn Vacancy Impurities in ZnSe[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2845-2851
35. JIN Jing, XU Xiao-Ting, CONG Sheng-Mei, LI Lei, ZHANG Guang-Ning, NIU Shu-Yun.Syntheses, Structures and Photoelectron Property of a Series of Cu(II/I) Coordination Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2549-2557
36. LI Qiang, ZHAO Hui, JIANG Rui, GUO Li-Fan.Synthesis and Electrochemical Properties of La1.6Sr0.4Ni1-xCuxO4 as Cathode Materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2065-2070
37. ZHANG Chao, AO Jian-Ping, WANG Li, JIANG Tao, SUN Guo-Zhong, HE Qing, ZHOU Zhi-Qiang, SUN Yun.Electrodepositied Gallium on Gallium and Copper/Indium Substratess[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1913-1922
38. LIU Jian-Guo, DING Ming-Yue, WANG Tie-Jun, MA Long-Long.Structure and Performance of Cu-Fe Bimodal Support for Higher Alcohol Syntheses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1964-1970
39. HUANG Pei-Pei, SUN He-Yun, FAN Jia-Ni, SUN Zhong-Xi.Acid-Base Properties and Adsorption Behaviors of Heavy Metal Ions at the Surface of γ-Al2O3/SiO2 Nano-Mixed System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1425-1431
40. CONG Yan-Qing, LI Zhe, WANG Qi, ZHANG Yi, XU Qian, FU Fang-Xia.Enhanced Photoeletrocatalytic Activity of TiO2 Nanotube Arrays Modified with Simple Transition Metal Oxides (Fe2O3, CuO, NiO)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1489-1496
41. ZHU Qiu-Feng, ZHANG Rong-Jun, HE De-Hua.Effect of CaO Modification on Performance of CuZnAlZr Catalyst in Synthesis of Higher Alcohols from Synthesis Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1461-1466
42. ZHANG Qiu-Lin, XU Hai-Di, QIU Chun-Tian, LIN Tao, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Catalytic Performance and Steady-State Kinetics of Cu-ZSM-5 for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1230-1236
43. SHI Ji-Fu, FAN Ye, XU Xue-Qing, XU Gang, CHEN Li-Hua.Influence of Preparation Conditions on the Properties of Cu2S Photocathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 857-864
44. CAO Jian, CAO Zan-Xia, ZHAO Li-Ling, WANG Ji-Hua.Effect of α-Synuclein (1-17) Peptide for Cu2+-Bound and Metal-Free Forms by Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 479-488
45. LUO Xiao-Lin, HAN Yin-Feng, YANG De-Suo, CHEN Ya-Shao.Solvo-Thermal Synthesis of Cu2O Micro-Spheres and Their Catalytic Performance for Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 297-302
46. ZHANG Zhi-Yu, HAN Pei-De, ZHANG Cai-Li, ZHANG Xue, SUN Xiang-Lei, LI Yu-Ping.Electronic Structures and Optical Properties of Cu:MgF2 Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 324-330
47. GUO Xiao-Ming, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, WANG Song.Preparation of CuO-ZnO-ZrO2 by Citric Acid Combustion Method and Its Catalytic Property for Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 170-176
48. CAI Qian, LIANG Xiao-Juan, ZHONG Jia-Song, SHAO Ming-Guo, WANG Yun, ZHAO Xiao-Wei, XIANG Wei-Dong.Synthesis and Characterization of Sphere-Like Cu2ZnSnS4 Nanocrystals by Solvothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2920-2926
49. WANG Song, MAO Dong-Sen, GUO Xiao-Ming, LU Guan-Zhong.Dimethyl Ether Synthesis from CO2 Hydrogenation over CuO-TiO2-ZrO2/HZSM-5 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2651-2658
50. GUO Hai-Jun, XIONG Lian, LUO Cai-Rong, DING Fei, CHEN Xin-De, CHEN Yong.Effect of Fe/Co Mass Ratio on Catalytic Performances of Cu-Fe-Co Based Catalysts for Mixed Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2632-2638
51. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, YU Jun, HAN Lu-Peng, LU Guan-Zhong.Effect of Cerium Addition on the Catalytic Performance of Cu-Fe/SiO2 for the Synthesis of Lower Alcohols from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2639-2645
52. BAO Jian-Zhang, FENG Xin-Tian, YU Jian-Guo.GPU Triggered Revolution in Computational Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2019-2026
53. ZHENG Tao, LI Pan, XIAO Sheng-Chun, WANG Dan, Lü Jing-Wen, MEN Zhi-Wei.Luminance Properties and Judd-Ofelt Theory Study of Yb3+ Sensitization Wideband Er3+ Doped Fluorphosphate Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2095-2100
54. XU Yong, YAN Shi-Zhi, YE Tong-Qi, ZHANG Zhao, LI Quan-Xin.Dimethyl Ether Production from Biomass Char and CO2-Rich Bio-Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1926-1932
55. XUE Wen-Juan, ZHANG Xin-Yan, LI Peng, LIU Zhao-Tie, HAO Zheng-Ping, MA Chun-Yan.Catalytic Activities for the Complete Oxidation of Ethylene over Au-Cu/Co3O4 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1730-1736
56. YE Tong-Qi, ZHANG Zhao-Xia, XU Yong, YAN Shi-Zhi, ZHU Jiu-Fang, LIU Yong, LI Quan-Xin.Higher Alcohol Synthesis from Bio-Syngas over Na-Promoted CuCoMn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1493-1500
57. WANG Wang-Yin, PAN Ming-Xue, QIN Yu-Cai, WANG Ling-Tao, SONG Li-Juan.Effects of Surface Acidity on the Adsorption Desulfurization of Cu(I)Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1176-1180
58. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian.Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1163-1168
59. SAIZ Andrés.Statistical Model for Intensities in the Rotational Spectra of Linear and Non-Linear Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1053-1060
60. CHEN Jin-Yi, LI Nian, LI Jing, ZHU Liang, PENG Chang-Jun.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activity of Cross-Linked Sodium Rectorite/Cu2O Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 932-938
61. YANG Zong-Xian, XIE Luo-Gang.Adhesion of Small Cux (x=1-4) Clusters on a CeO2(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 851-857
62. AN Ting, ZHAO Feng-Qi, YI Jian-Hua, FAN Xue-Zhong, GAO Hong-Xu, HAO Hai-Xia, WANG Xiao-Hong, HU Rong-Zu, PEI Qing.Preparation, Characterization, Decomposition Mechanism and Non-Isothermal Decomposition Reaction Kinetics of the Super Thermite Al/CuO Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 281-288
63. CHEN Tian, WANG Tao, WANG Dao-Jun, ZHAO Jian-Qing, DING Xiao-Chun, WU Shi-Chao, XUE Hai-Rong, HE Jian-Ping.Selective Adsorption Behavior of Cu(II) and Cr(VI) Heavy Metal Ions by Functionalized Ordered Mesoporous Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3249-3256
64. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei.Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3278-3284
65. GUO Pei-Zhi, HAN Guang-Ting, WANG Bao-Yan, ZHAO Xiu-Song.Biomolecule-Assisted Hydrothermal Synthesis and Optical Properties of Cu7S4 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2557-2562
66. WANG Jian-Qiang, SHEN Mei-Qing, WANG Jun, WANG Wu-Lin, JIA Li-Wei.Complete Oxidation of Ethanol and Thermal Stability of Ceria-BasedMaterials Modified by Doping Cu[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2249-2254
67. YUAN Peng, LIU Zhong-Yi, SUN Hai-Jie, LIU Shou-Chang.Influence of Calcination Temperature on the Performance of Cu-Al-Ba Catalyst for Hydrogenation of Esters to Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2235-2241
68. JIANG De-En.Understanding and Predicting Thiolated Gold Nanoclusters from First Principles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 999-1016
69. ZHOU Wen-Hua, YING Li-Ming.Single Molecule Fluorescence Resonance Energy Transfer and Ensemble Biophysical Characterization of a G-quadruplex Formed in the Promoter of Human Myocyte Enhancer Factor 2D[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1099-1106
70. LEI Ze, ZHU Qing-Shan, HAN Min-Fang.Fabrication and Performance of Direct Methane SOFC with a Cu-CeO2-Based Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 583-588
71. WANG Wen-Hua, ZHAO Lin, YAN Bo, TAN Xin, HE Bo, PAN Zhi-Yun.Effects of Concentration and Freeze-Thaw Treatment on the Local Structure of Cu2+ in CuCl2 Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 265-269
72. ZUO Zhi-Jun, HUANG Wei, HAN Pei-De, LI Zhi-Hong.CO and H2 Molecules Adsorption on Cu(111) Surface and Solvent Effects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2507-2512
73. LI Juan, MO Xiao-Liang, SUN Da-Lin, CHEN Guo-Rong.Preparation of CuInS2 Thin Films by One-Step Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2445-2449
74. FARMANZADEH Davood, AMIRAZAMI Abolfazl.Electric Field Dependence of (4, 0) Zigzag Model Single-Walled Carbon Nanotube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2343-2349
75. CAI Wan-Fei, WANG Xiao-Hui, LI Lai-Cai, TIAN An-Min.Mechanism for the CuX-Catalyzed (X=I, Br) Intramolecular O-Arylation Reaction of N-(ortho-chlorophenyl)benzamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2101-2106
76. ZHOU Bo, LIU Zhi-Guo, WANG Hong-Xia, HUANG Xi-Qiang, SUI Yu, WANG Xian-Jie, LV Zhe, SU Wen-Hui.Hydrothermal Preparation and Visible Photocatalytic Activity of Flower-Like Cu2O/Cu Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1841-1846
77. LI Chang-Yu, LIU Shou-Xin, MA Yue.Preparation of Visible-Light Response Cu-Cu2+1O Composites by a One-Step Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1555-1560
78. PANG Xian-Yong, XING Bin, WANG Gui-Chang, YOSHITADA Morikawa, JUNJI Nakamura.Formate Adsorption on Cu(110), Ag(110) and Au(110) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1352-1356
79. LI Lei, ZHAN Ying-Ying, CHEN Chong-Qi, SHE Yu-Sheng, LIN Xing-Yi, ZHENG Qi.Effect of CeO2 Support Preparaed with Different Methods on the Activity and Stability of CuO/CeO2 Catalysts for the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1397-1404
80. FAN Xiao-Yong, ZHUANG Quan-Chao, WEI Guo-Zhen, KE Fu-Sheng, HUANG Ling, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Fabrication and Performance of Cu6Sn5 Alloy Anode Using Porous Cu as Current Collector[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 611-616
81. YAN Bo, ZHAO Lin, WANG Wen-Hua, TAN Xin.NMR and Viscosity Coefficients of CuCl2 and CuSO4 and Their Relationship to Water Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 684-688
82. ZHAO Xin-Xin, TAO Xiang-Ming, MI Yi-Ming, TAN Ming-Qiu.Total Energy Calculations on the Geometry Structure of Pt/Cu(001)-p(2×2)-O Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 567-574
83. FAN Min-Guang, LI Bin, ZHANG Fei-Yue, LI Wang-Liang, XING Jian-Min, LIU Zi-Li.Distribution of Copper Ions in a CuLaHY Zeolite and Its Performance in Adsorption Desulfurization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 495-501
84. ZHANG Liang-Miao, LU Wen-Cong, FENG Yong-Li, NI Ji-Peng, LV Yong, SHANG Xing-Fu.Facile Synthesis of Leaf-like Cu(OH)2 and Its Conversion into CuO with Nanopores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2257-2262
85. ZONG Guo-Qiang; LV Gong-Xuan.A NOR Fluorescent Logic Gate Based on N-(9-Anthracylmethyl)-L-histidine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1902-1906
86. LIU Fei-Ye; CHEN Li-Xin; LI Lu; JIA Yan-Min; LEI Yong-Quan.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cux (x=0-0.12) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1694-1698
87. OZCAN Muzaffer, KARADAGG Faruk, DEHRII Ilyas.Interfacial Behavior of Cysteine between Mild Steel and Sulfuric Acid as Corrosion Inhibitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1387-1392
88. ZHANG Hua; ZHOU Yong-Ning; WU Xiao-Jing; FU Zheng-Wen.Electrochemical Properties of CuF2 Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1287-1291
89. FAN Hui-Tao; ZENG Yi; YANG Hai-Bin; ZHENG Xue-Jun; LIU Li; ZHANG Tong.Preparation and Gas Sensitive Properties of ZnO-CuO Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1292-1296
90. SUN Qi; REN Liang; NIU Jin-Hai; SONG Zhi-Min.Interactions of Dielectric Barrier Discharge Plasmas with NO or NO/O2 Adsorbed on CuZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1214-1218
91. ZHAO Xiu-Hua; JIANG Xiao-Yuan; CHEN Hong-Hua; ZHENG Xiao-Ming.Preparation and Characterization of CuO/Ce0.5Ti0.5O2 and Its Catalytic Activity for NO+CO Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1023-1029
92. AO Jian-Ping; SUN Guo-Zhong; YAN Li; KANG Feng; YANG Liang; HE Qing; ZHOU Zhi-Qiang; LI Feng-Yan; SUN Yun.Properties of One-Step Electrodeposited Cu(In1-x, Gax)Se2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1073-1079
93. LIN Ming-Gui; FANG Ke-Gong; LI De-Bao; SUN Yu-Han.Effect of Zn and Mn Promoters on Copper-Iron Based Catalysts for Higher Alcohol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 833-838
94. LI Yuan-Pu; JIANG Xin.Influence of Interphase Distribution of Reactants on Preparation of Nano-CuO by Adsorption Phase Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 465-470
95. ALI Anwar; NABI Firdosa.Intermolecular Interactions in Binary Liquid Mixtures of Styrene with m-, o-, or p-xylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 47-54
96. ZHAO Xin-Xin; MI Yi-Ming.First-Principle Calculations on the Atomic Geometry and Electronic States of COMonolayer on Cu(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 127-132
97. ZHANG Chun-Ling; JIANG Wei-Jun; ZHANG Jing; QI Lu.Performance of LiMn1.5Ni0.5-xCuxO4 as 5V Cathode Material for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 31-35
98. ARSLAN Hakan; DEMIRCAN Aydin.Structure and Vibrational Spectra of Tert-butyl N-(2-bromocyclohex-2-enyl)-N-(2-furylmethyl)carbamate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1683-1690
99. YAO Su-Wei; SONG Zhen-Xing; WANG Hong-Zhi.Fabrication and Magnetic Properties of Co/Cu Multilayer Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1306-1310
100. FAN Xiao-Yong; ZHUANG Quan-Chao; JIANG Hong-Hong; HUANG Ling; DONG Quan-Feng; SUN Shi-Gang.Three-dimensional Porous Cu6Sn5 Alloy Anodes for Lithium-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 973-977
101. XU Yong-Qiang; GAO Xiao-Ming; ZHANG Wei-Jun.Structure and Analytical Potential Energy Function of the Ground State of CuC and CuN Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1075-1079
102. PANG Xian-Yong; REN Rui-Peng; XUE Li-Qin; WANG Gui-Chang.The Stabilization of Adsorbed Carbon Dioxide by Formate on Cu(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1109-1112
103. GE Li; HUI Xi-Dong; CHEN Guo-Liang; LIU Zi-Kui.Prediction of the Glass-Forming Ability of Cu-Zr Binary Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 895-899
104. CAI Jian-Qiu;TAO Xiang-Ming;TAN Ming-Qiu.Atomic Geometry and Adsorption of Cu(100)/H Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 355-360
105. YU Dan-Mei;CHEN Chang-Guo;SI Yu-Jun;ZHOU Shang-Qi;WANG Li.Study on the Electronic Structure of Doped Nickel Hydroxide Using the DV-Xα Method of Quantum Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 27-31
106. ZHANG Cheng-Hua;YANG Yong;TAO Zhi-Chao;LI Ting-Zhen;WAN Hai-Jun;XIANG Hong-Wei;LI Yong-Wang .Effects of Cu and K on Co-precipitated FeMn/SiO2 Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1310-1316
107. KONG De-Lun;GAO Bao-Jiao;LI Gang.Coordination Process and Complex Structure between Poly(4-vinylpyridine) and Cu(Ⅱ)ion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1399-1403
108. SUN Bao-Zhen;CHEN Wen-Kai;XU Xiang-Lan.Theoretical Studies of the Adsorption and Dissociation of Two NO Molecules on Cu2O(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1126-1131
109. ZHANG Wei-guo;LI Wei-Xiang;ZHANG Lu;YAO Su-Wei .Electrodeposition of Cu/Ni Multilayered Nanowires Ordered Arrays by Dual Bath Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 977-980
110. ZHU Hong;WANG Bin;SHEN Jing-Mei;KANG Xiao-Hong;GUO Hong-Fan;ZHU Lei.In-situ Synthesis and Tribology Property of Oleic Acid-modified CuS Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 552-556
111. LI Hui-Juan;JIANG Xiao-Yuan;ZHENG Xiao-Ming.Synthesis of TiO2/[[gamma]]r-Al2O3 and Effect of CuO Loading on NO Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 584-589
112. GU Min; XIAN Xiao-Hong.The Preparation of Copper Electrodeposits with (110) Lattice Plane Fully Preferred Orientation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 378-382
113. HU Bing-wen; ZHAO Xue-zhou; ZONG Xiao-hong; ZHOU Ping.EPR Spectral Simulation for Silk Fibroin-Cu(II) Complexes with Multiple Components[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 167-171
114. CHEN Wen-bin; TAO Xiang-ming; ZHAO Xin-xin; CAI Jian-qiu; TAN Ming-qiu.The Atomic Structure and Electronic States of Oxygen- adsorbed on Cu(110)c(2×1) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1086-1090
115. HE Mai; FANG Ping; XIE Guan-qun; XIE Yun-long; YAN Zong-lan; LUO Meng-fei.Characterization of CuO Species in CuO/CeO2-Al2O3 Catalysts by In-situ XRD, Raman Spectroscopy and TPR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 997-1000
116. CHEN Wen-kai; CAO Mei-juan; LIU Shu-hong; XU Ying; LI Yi; LI Junqian.A Density Functional Study of Benzene Adsorption on Cu(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 903-908
117. LI Yong-Xin; GUO Yu-Hua; JI Yong-Qiang.Catalytic Activity of M/(MgO)y(CeO2)1-y (M=Ni, Co, Cu) Catalysts for Methane Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 468-473
118. KANG Shou-Fang; JIANG Zheng; HAO Zheng-Ping.Influence of Cu on NOx Storage Performance of Pt/Cu-Mg-Al-O Catalysts Derived from Hydrotalcites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 278-282
119. FANG Ping;XIE Yun-Long;LUO Meng-Fei;HUANG Wei.In-situ XRD and Raman Spectroscopic Study on the Solid State Reaction of CuO/Al2O3 Catalysts at High Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 102-105
120. Niu Dong-Mei;Zhang Shu-Dong;Zhang Xian-Yi;Li Hai-Yang.Gas Phase Reaction of Laser Ablated Cu Plasma with Ethanol Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(12): 1114-1118
121. Yang Peng-Cheng;Cai Xiao-Hai;Xie You-Chang.Studies on the Dispersion Structure of Co-precipitated CuO-ZrO2 Mixed Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 714-717
122. Chen Dong-Liang;Hu Yu-Hai;Chen Yi;Zhang Xin-Yi;Wei Shi-Qiang.Monolayer Dispersive CuO/γ-Al2O3 Catalyst Studied by XAFS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 519-522
123. Liu Yun-Zhen;Hu Chang-Jin;Pei Lin-Sen;Chen Cong-Xiang;Ma Xing-Xiao.Experimental and Theoretical Study on the Reaction of CCl2+H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 481-486
124. Xu Run;Ma Zhong-Yi;Yang Cheng;Wei Wei;Sun Yu-Han.Effect of Manganese Promoter on the CuFeZrO2 Catalyst for Higher Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 423-427
125. Yu Ying;Zhang Qi-Yun;Li Xing-Guo.Reduction Process of Transition Metal Ions by Zinc Powder to Prepare Transition Metal Nanopowder[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 436-440
126. Song Ji-Guo;Song Hua-Can;Yang Qi-Qin;Xu Zun-Le.Electoreduction of Cu(II) in Cu (p-CH3C6H4SO3)2+DMSO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 283-285
127. Zhang Yuan;Cao Ai-Nian;Sun Yue-Ming;Liu Ju-Zheng;Gu Fan.Theoretical Study on the Interaction of Two NO Molecules and Dimers with Cu2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 193-197
128. Zhang Xin-Rong;Shi Peng-Fei.Catalytic Production of Hydrogen from Steam Reforming of Methanol on CeO2 Promoted Cu/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 85-89
129. Cao Lin-You;Diao Peng;Liu Zhong-Fan.Preparation of Au (core)-Cu (shell) Nanoparticles Assembly by Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1062-1067
130. Gu Min;Yang Fang-Zu;Huang Ling;Yao Shi-Bing;Zhou Shao-Min.The Formation of Copper Electrodeposits with Highly Preferred Orientation and Their Surface Morphology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(11): 973-978
131. Pan Xue-Min;Bian Xiu-Fang;Wang Li.Microstructure of Liquid CuAlNi Shape Memory Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(06): 508-512
132. Gao Su;Zhang Qi-Yun.Corrosion Mechanism of Tin Coated Leads of Electronic Component[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 223-227
133. Xi Jing-Yu;Wang Zhi-Fei;Wang Wei-Ping;Lü Gong-Xuan.In-situ XPS Study for Reaction Mechanism of Methanol Decomposition over Cu-Ni/Zn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 82-86
134. Min Wei;Sun Lin.Solvent Reorganization Energy of Organic Conjugated Systems in Electron Transfer Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(10): 924-930
135. Pan Xue-Min;Bian Xiu-Fang;Qin Jing-Yu;Wang Wei-Min.MediumRange Order Structure Clusters in Cu12%Al Elloys Melt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 708-712
136. Xi Jing-Yu;Lv Gong-Xuan;Wang Zhi-Fei.Partial Oxidation of Methanol to Hydrogen over Cu/Zn and Cu/Zn/Ni Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 655-658
137. Guo Yuan;Li Yong-Jun;He Mao-Xia;Xia Xi.Observation of Electron-Transfer Inverted Region in γ-MnO2/K3[Fe(CN)6] Solution Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 636-640
138. Li Han-Sheng;Zhong Shun-He;Wang Jian-Wei;Xiao Xiu-Fen.Effect of K2O on Properties of Cu-Ni/V2O5-SiO2 Catalyst for the Synthesis of Dimethyl Carbonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 552-554
139. Zhao Liang-Zhong;Liu Fen;Zhang Lin.XPS Study on Electronic Structure for LnCu2O4(Ln=Gd, Nd)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(04): 310-313
140. Wu Wei-Dong;Zhang Zhan-Wen;Luo Jiang-Shan;Tang Yong-Jian;Zheng Yong-Ming;Lu Xiao-Ming;Zhao Peng-Ji.Study of CuxC60 Film UV-Vis Absorption Spectrum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 83-86
141. Li Yuan-Shi, Niu Yan, Wu Wei.Preparation of Fe-50Cu Nanocrystalline Coating and Its Oxidation Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(10): 920-925
142. Chen Zhong, Ye Jian-Liang, Cai Shu-Hui, Zhou Xing-Wang, Wan Hui-Lin, Zheng Fa-Kun, Huang Jin-Shun.Probing Self-assembling Process of [VS4-Cun](n6) Clusters by 51V NMR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(05): 426-430
143. Zhang Rong, Sun Yu-Han, Peng Shao-Yi.Effect of Surface Properties on the Catalytic Performance of Cu/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 652-656
144. Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han.The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 564-567
145. Zhao Liang-Zhong, Wang Rui-Lan, Xu Hong-Yu, Li Hong-Cheng, Liu Shi-Hong.XPS Studies of Superconducting Gd-Ba-Cu-O Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(05): 398-402
146. Liu Bing, Gong Zheng-Lie, Yao Su-Wei, Guo He-Tong, Yuan Hua-Tang, Zhang Yun-shi.Preparation of Cu/Co Layer Film by Electrodeposition on Semiconductor Silicon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(04): 356-360
147. Liu Ying-Jun, Zhang Ji-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong.The Effect of CO2 on Catalytic Activity of Cu-Ce-O Complex Oxides for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 97-100
148. Ji Shi-Shan, Weng Duan, Tan Rui-Qin, Zhang Zhi-Qiang, Cao Li-Li.Studies of SO2 Poisoning Mechanism on La-Ce-Cu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(06): 527-533
149. Wu Shi-Hua, Zhu Chang-Ying, Huang Wei-Ping, Wu Wen-Yan.Studies on the Catalytic Properties for CO Hydrogenation of Supported Cu Catalysts Prepared by SMAI Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 249-253
150. Lv Xin,Xu Xin,Wang Nan-Qin,Liao Meng-Sheng,Zhang Qian-Er.Cluster Modelling of CO Chemisorption on Cu/ZnO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(11): 1005-1009
151. Li Hai-Yang,Ma Chen-Sheng,Bai Ji-Ling,He Guo-Zhong.Valence of Precursor Compound Effects on the Stability and Composition of Cu/Cl Binary Cluster Produced by Laser Vaporization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 933-937
152. Jiang Ming,Fu Yi-Lu.Characterization of Cu(I)Y Zeolites Prepared by Solid-state Ion Exchange[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(09): 822-826
153. Li Ji-Tao,Gao Li-Zhen,Zhang Wei-De.CO Adsorption and Hydrogenation on Crystalline YBa2Cu3Ox Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(08): 700-705
154. Chen Hong-Bing,Hua Ren-Zhong,Zhu Cong-Shan,Gan Fu-Xi.Preparation and Optical Properties of CuI Microcrystal Doped Silicate Glasses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 497-502
155. Li Jing,Wang Jing-Chun,Dou Bo-Sheng,Wu Yue.Preparation of Cu-Co Catalyst for Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 278-282
156. Chen Xue-An,Zhao Ling,Li Yan,Chen Ben-Ming.Preparation and Crystal Structure of PbCuP2O7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 113-118
157. Zhou Ren-Xian,Jiang Xiao-Yuan,Lv Guang-Lie,Zheng Xiao-Ming.Desorption of Surface Oxygen on Cu/ZrO2-γ-Al2O3 and its Influence on the Catalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 128-133
158. Chu Yan-Lai,Li Shu-Ben,Gong Hua,Chen Zheng-Shi.Active Phase and Reaction Mechanism of Methane Partial Oxidation on Ni-Cu-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 429-435
159. Wang Bi-Xun,Fu Yi-Lu,Fang Shu-Nong.A Study of [Cu-O-Cu]2+ Species on Cu-ZSM-5 Zeolite by in situ Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(11): 974-978
160. Duan Yu-Hua, Zhang Kai-Ming, Fu Yi-Lu.Quantum Chemical Sutdies of the Chemisorbed Selectivity of CO and NO on CuO and Cu2O(110) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(05): 407-413
161. Gu Ning, Shen Hao-Ying, Lu Wu, Wei Yu.Cathodoluminescence Images of Met.(Cu,Ag)-TCNQ Anion Radical Salts Organic Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(11): 1040-1044
162. Chen Xue-An, Chen De-Jun, Xu Cui-Ying, Zhang Jin-Biao, Zhu Dao-Ben, Yang De-Liang.The Effect of Cu2S Addition on the Superconductivity of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(08): 704-709
163. Du Hong-Bin, Zhou Qun, Zhou Feng-Qi, Long Wen-Qin.Study on the Synthesis and Structure of Cu-ZSM-5 Type Molecular Sieve[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 635-638
164. Fang Shu-Nong, Jiang Ming, Fu Yi-Lu, Lin Pei-Yan, Qiao Shan, Xie Ya-Ning.The Effect of Different Calcination Temperature on the Structure of Cu/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 623-627
165. Zhao Liang-Zhong.Evalustion of the Reactivity between Bi-Sr-Ca-Cu-O Superconductor and Oxide Substrate Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(05): 409-412
166. Ren Ju-Jie, Yang Mai-Zhi, Tong Ru-Ting, Guo Qin-Lin, Cai Sheng-Min, Zhou Guo-Ding.Photoelectrochemical Study on the Corrosion Behavior of Copper in 3% NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(05): 452-455
167. Zhuang Hong-Hui; Wu Ding-Ming; Lu Can-Zhong; Tong Wen.Synthesis and Crystal Structure of (C5H7S2)2[Cu3I5][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(04): 548-552
168. Cao Yang; Liu Jian.Energy Band Structures of Duble Tl-O Layer Tl-Ba-Ca-Cu Oxide Superconductors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 445-451
169. Chen Feng-Xiang; Li Neng; Rao Jiang-Hong; Lin Bing-Xiong; Tang You-Qi; He Jun; Zhong Shan-Jin.Effects of High Valence Cations Doped on the Phase Formation and the Crystal Structure in the Bi System(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(03): 296-300
170. Feng Wei-Min.The Adsorption and Reaction of Acetonitrile and Benzonitrile on Cu(111) and Pd(100)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(03): 313-320
171. Zhang Yu-Fen; Lin Qin; Liu Zun-Xiao.Structure and Superconductivity on N-Type Superconductors (Ln1.85Ce0.15)CuO4-y[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(06): 641-645
172. Chen Xue-An; Fu Heng; Tang You-Qi; Zhu Min-Hui; Xu Jiang.Effect of Structural Mudulation on Electronic Structure of Bi2Sr2CuO6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 396-399
173. Zhao De-Chao; Ye Xing-Kai; Wu Yue.Biomimitics of Oxidase and Oxygenase The Electronic Spectra and the Oxygen Uptake Kintics for MPc and MTPP(M=Fe,Co,Cu,Pc and TPP-Are Dianions of Phthalocyanin and Tetraphenyl-Porphyrine, Respectively)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 436-442
174. Yao Yan; Atkinson, G..Thermodynamics of Electrolyte Mixtures Activity Coefficients in Aqueous Na2SO4-CuSO4 at 25 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(01): 57-63
175. LI Kui, ZHAO Yao-Lin, DENG Jia, HE Chao-Hui, DING Shu-Jiang, SHI Wei-Qun.Adsorption of Radioiodine on Cu2O Surfaces: a First-Principles Density Functional Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
176. TANG Huan-Feng, HUANG Zai-Yin, XIAO Ming.Effects of Particle Size and Temperature on Surface Thermodynamic Functions of Cubic Nano-Cu2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top