Please wait a minute...
Acta Phys. Chim. Sin.  2013, Vol. 29 Issue (03): 533-538    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201212124
ELECTROCHEMISTRY AND NEW ENERGY     
Application of Cu2S Counter Electrode in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
ZHU Jun1,2, YU Xue-Chao1,2, WANG Shi-Mao1,3, DONG Wei-Wei1,3, HU Lin-Hua1,2, FANG Xiao-Dong1,3, DAI Song-Yuan1,2
1 Key Laboratory of Novel Thin Film Solar Cells, hinese Academy of Sciences, Hefei, 230031, P. R. China;
2 Institute of Plasma Physics, hinese Academy of Sciences, Hefei, 230031, P. R. China;
3 Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei, 230031, P. R. China
Download:   PDF(9317KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

Cu2S counter electrodes were prepared from the metal chalcogenide complex precursor using a novel method. A porous TiO2 nanoparticle film and TiO2 nanorod array photoanode were also fabricated. The corresponding CdS/CdSe-sensitized solar cells with the Cu2S counter electrode were assembled and their photovoltaic performances were studied. The catalytic performance of the Cu2S counter electrodes was investigated using electrochemical impedance spectroscopy. Compared with a platinum counter electrode, the Cu2S one exhibited higher catalytic activity and better photovoltaic performance in quantum dot-sensitized solar cells.Key wordsQuantum dot sensitization      Counter electrode      Cu2S      Metal chalcogenide complex      CdS      CdSe     
Received: 09 October 2012      Published: 12 December 2012
MSC2000:  O646  
Fund:  

The project was supported by the National Key Basic Research Program of China (973) (2011CBA00700), National High Technology Research and Development Program of China (863) (2011AA050527), and National Natural Science Foundation of China (21003130, 21103197, 21173227, 21173228).

Cite this article:

ZHU Jun, YU Xue-Chao, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, HU Lin-Hua, FANG Xiao-Dong, DAI Song-Yuan. Application of Cu2S Counter Electrode in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(03): 533-538.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB201212124     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2013/V29/I03/533

(1) Semonin, O.; Luther, J. M.; Choi, S.; Chen, H. Y.; Gao, J.;Nozik, A. J.; Beard, M. C. Science 2011, 334, 1530. doi: 10.1126/science.1209845
(2) Mora-Serö, I.; Bisquert, J. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 3046.doi: 10.1021/jz100863b
(3) Rühle, S.; Shalom, M.; Zaban, A. ChemPhysChem 2010, 11,2290. doi: 10.1002/cphc.201000069
(4) Hetsch, F.; Xu, X.;Wang, H.;Wang, H.; Kershaw, S.; Rogach,A. L. J. Phys. Chem. Lett. 2011, 2, 1879. doi: 10.1021/jz200802j
(5) Shi, J. F.; Fan, Y.; Xu, X. Q.; Xu, G.; Chen, L. H. ActaPhys. -Chim. Sin. 2012, 28 (4), 857. [史继富, 樊晔, 徐雪青, 徐刚, 陈丽华. 物理化学学报, 2012, 28 (4), 857.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201202204
(6) Yu, X. Y.; Liao, J. Y.; Qiu, K. Q.; Kuang, D. B.; Su, C. Y. ACSNano 2011, 5, 9494. doi: 10.1021/nn203375g
(7) Zhang, Q. B.; Feng, Z. F.; Han, N. N.; Lin, L. L.; Zhou, J. Z.;Lin, Z. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26 (11), 2927. [张桥保, 冯增芳, 韩楠楠, 林玲玲, 周剑章, 林仲华. 物理化学学报,2010, 26 (11), 2927.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20101113
(8) Xu, X. Q.; Xu, G. Sci. Sin. Chim. 2011, 41 (1), 37. [徐雪青,徐刚. 中国科学: 化学, 2011, 41 (1), 37.] doi: 10.1007/s11426-010-4170-1
(9) Jovanovski, V.; González-Pedro, V.; Giménez, S.; Azaceta, E.;Cabañero, G.; Grande, H.; Tena-Zaera, R.; Mora-Seró, I.;Bisquert, J. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 20156. doi: 10.1021/ja2096865
(10) Hagfeldt, A.; Boschloo, G.; Sun, L.; Kloo, L.; Pettersson, H.Chem. Rev. 2010, 110, 6595. doi: 1021/cr900356p
(11) Hodes, G.; Manassen, J.; Cahen, D. J. Electrochem. Soc. 1980,127, 544. doi: 10.1149/1.2129709
(12) Mitzi, D. B. Inorg. Chem. 2007, 46, 926. doi: 10.1021/ic0621291
(13) Hu, L. H.; Dai, S. Y.;Weng, J.; Xiao, S. F.; Sui, Y. F.; Huang, Y.;Chen, S. H.; Kong, F. T.; Pan, X.; Liang, L. Y.;Wang, K. J.J. Phys. Chem. B 2007, 111, 358. doi: 10.1021/jp065541a
(14) Liu, B.; Aydil, E. S. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3985. doi: 10.1021/ja8078972
(15) Mora-Serö, I.; Giménez, S.; Fabregat-Santiago, F.; Gömez, R.;Shen, Q.; Toyoda, T.; Bisquert, J. Accounts Chem. Res. 2009,42, 1848. doi: 10.1021/ar900134d
(16) Diguna, L. J.; Shen, Q.; Kobayashi, J.; Toyoda, T. Appl. Phys.Lett. 2007, 91, 023116. doi: 10.1063/1.2757130
(17) Shen, Q.; Kobayashi, J.; Diguna, L. J.; Toyoda, T. J. Appl. Phys.2008, 103, 084304. doi: 10.1063/1.2903059
(18) González-Pedro, V.; Xu, X.; Mora-Seró, I.; Bisquert, J. ACSNano 2010, 4, 5783. doi: 10.1021/nn101534y
(19) Tachan, Z.; Shalom, M.; Hod, I.; Rühle, S.; Tirosh, S.; Zaban, A.J. Phys. Chem. C 2011, 115, 6162. doi: 10.1021/jp112010m
(20) Buerger, M. J.;Wuensch, B. J. Science 1963, 141, 276. doi: 10.1126/science.141.3577.276
(21) Tsao, H. N.; Burschka, J.; Yi, C.; Kessler, F.; Nazeeruddin, M.K.; Grätzel, M. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 4921. doi: 10.1039/c1ee02389f
(22) O'Regan, B.; Moser, J.; Anderson, M.; Grätzel, M. J. Phys.Chem. 1990, 94, 8720. doi: 10.1021/j100387a017
(23) Södergren, S.; Hagfeldt, A.; Olsson, J.; Lindquist, S. E. J. Phys.Chem. 1994, 98, 5552. doi: 10.1021/j100072a023
(24) Solbrand, A.; Lindström, H.; Rensmo, H.; Hagfeldt, A.;Lindquist, S. E.; Södergren, S. J. Phys. Chem. B 1997, 101,2514. doi: 10.1021/jp962819y
(25) Boix, P. P.; Lee, Y. H.; Fabregat-Santiago, F.; Im, S. H.;Mora-Serö, I.; Bisquert, J.; Seok, S., II. ACS Nano 2012, 6, 873.doi: 10.1021/nn204382k

[1] XIA Rui, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong. Research Progress of Counter Electrodes for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2017, 33(4): 670-690.
[2] HU Hai-Long, WANG Sheng, HOU Mei-Shun, LIU Fu-Sheng, WANG Tian-Zhen, LI Tian-Long, DONG Qian-Qian, ZHANG Xin. Preparation of p-CoFe2O4/n-CdS by Hydrothermal Method and Its Photocatalytic Hydrogen Production Activity[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2017, 33(3): 590-601.
[3] WANG Li-Juan, LI Qi, HAO Yan-Zhong, SHEN Shi-Gang, XU Dong-Sheng. Improvement of Quantum Dot Coverage of CdS/CdSe/TiO2 Hierarchical Hollow Sphere Photoanodes[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2016, 32(4): 983-989.
[4] ZHOU Li, LIU Huan-Huan, YANG Yu-Lin, QIANG Liang-Sheng. Preparation and Performance of a SILAR TiO2/CdS/Co-Pi Water Oxidation Photoanode[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2016, 32(11): 2731-2736.
[5] LI Hui, LIU Xiang-Xin, ZHANG Yu-Feng, DU Zhong-Ming, YANG Biao, HAN Jun-Feng, BESLAND Marie-Paule. Synthesis of CdS with Large Band Gap Values by a Simple Route at Room Temperature[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2015, 31(7): 1338-1344.
[6] WANG Yu-Qiao, WANG Pan-Pan, LU Jing, BAI Yi-Chao, GU Yun-Liang, SUN Yue-Ming. Dye-Sensitized Solar Cells Based on MWCNT/TiO2 Counter Electrode and Thiolate/Disulfide Non-Iodine Redox Couple[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2015, 31(3): 448-456.
[7] ZHANG Jing-Bo, LI Pan, YANG Hui, ZHAO Fei-Yan, TANG Guang-Shi, SUN Li-Na, LIN Yuan. Preparation of a Highly Efficient PbS Electrode and Its Application in Quantum Dots-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2014, 30(8): 1495-1500.
[8] SU Jia, LU Shan, WANG Sha-Sha, ZHANG Xue-Hua, FU Yu-Bin, HE Tao. Influence of pH Values on the Structure and Performance of a Polypyrrole Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2014, 30(8): 1487-1494.
[9] BAI Shou-Li, LU Wen-Hu, LI Dian-Qing, LI Xiao-Ning, FANG Yan-Yan, LIN Yuan. Synthesis of Mesoporous TiO2 Microspheres and Their Use as Scattering Layers in Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2014, 30(6): 1107-1112.
[10] NI Ting, ZOU Fan, JIANG Yu-Rong, YANG Sheng-Yi. To Improve the Efficiency of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells by Incorporating CdSe/ZnS Quantum Dots[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2014, 30(3): 453-459.
[11] LI Wen-Zhe, WANG Li-Duo, GAO Rui, DONG Hao-Peng, NIU Guang-Da, GUO Xu-Dong, QIU Yong. Transforming Organic Ligands into a ZnS Protective Layer through the S2- Intermediate State in ex situ CdSe Quantum Dot Devices[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(11): 2345-2353.
[12] ZHU Lei, QIANG Ying-Huai, ZHAO Yu-Long, GU Xiu-Quan, SONG Duan-Ming, SONG Chang-Bin. Facile Synthesis of Cu2SnSe3 as Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(11): 2339-2344.
[13] LIN Pei-Bin, YANG Yu, CHEN Wei, GAO Han-Yang, CHEN Xiao-Ping, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng. Hydrothermal Synthesis and Activity of NiS-PdS/CdS Catalysts for Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(06): 1313-1318.
[14] GUO Xu-Dong, Ma Bei-Bei, WANG Li-Duo, GAO Rui, DONG Hao-Peng, QIU Yong. Electron Injection and Photovoltaic Properties in CdSe/ZnS Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(06): 1240-1246.
[15] WANG Sha-Sha, LU Shan, SU Jia, GUO Zheng-Kai, LI Xue-Min, ZHANG Xue-Hua, HE Sheng-Tai, HE Tao. Influences of Polymerization Time on Structure and Properties of Polyaniline Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(03): 516-524.