Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2017,Vol.33>> Issue(1)>> 18-27     doi: 10.3866/PKU.WHXB201609214         中文摘要
Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices
MIAO Sheng-Yi1, WANG Xian-Fu1,2,YAN Cheng-Lin1,2
1 College of Physics, Optoelectronics and Energy, Soochow University, Suzhou 215000, Jiangsu Province, P. R. China;
2 Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou 215000, Jiangsu Province, P. R. China
Full text: PDF (3126KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

Micro-energy storage devices are suitable for use in a range of potential applications, such as wearable electronics and micro-self-powered sensors, and also provide an ideal platform to explore the inner relationship among the electrode structure, electron/ion conductivity and electrochemical kinetics. Self-roll-up technology is an approach to rearrange automatically two-dimensional membrane materials because of residual stress. Compared with the conventional micro-nano fabrication technique, the self-roll-up technology realizes the ordered array of two-dimensional membranes, offering an effective and convenient way to fabricate microenergy storage devices. In this article, we review the recent important progresses of the self-roll-up technology for micro-energy storage devices, including the theory of the self-roll-up technology, and self-roll-up electrodes and their energy storage properties. Importantly, we highlight the practical applications of the self-roll-up technology for fabrication of single tubular micro lithium-ion batteries and capacitor arrays. Finally, future challenges and important opportunities of the self-roll-up technology for micro-energy storage devices are summarized and prospected.Keywords: Self-roll-up technology   Energy storage   Micro-device   Lithium-ion battery   Micro-capacitor  
Received: 2016-07-13 Accepted: 2016-09-21 Publication Date (Web): 2016-09-21
Corresponding Authors: WANG Xian-Fu, YAN Cheng-Lin Email: wangxianfu@suda.edu.cn;c.yan@suda.edu.cn

Fund: The project was supported by the National Natural Science Foundation of China (51402202).

Cite this article: MIAO Sheng-Yi, WANG Xian-Fu, YAN Cheng-Lin. Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33 (1): 18-27.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201609214

(1) Wang, X. F.; Chen, Y.; Schmidt, O. G.; Yan, C. L. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 1308. doi: 10.1039/C5CS00708A
(2) Yang, Z.; Zhang, W.; Shen, Y.; Yuan, L. X.; Huang, Y. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 1062. [杨泽, 张旺, 沈越, 袁利霞, 黄云辉. 物理化学学报, 2016, 32, 1062.] doi: 10.3866PKU.WHXB201603231
(3) Wang, X. F.; Shen, G. Z. Nano Energy 2015, 15, 104. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.04.011
(4) Lee, S.W.; Lee, H.W.; Ryu, I.; Nix, W. D.; Gao, H.; Cui, Y.Nat. Commun. 2015, 6, 7533. doi: 10.1038/ncomms8533
(5) Liu, N.; Wu, H.; McDowell, M. T.; Yao, Y.; Wang, C.; Cui, Y.Nano Lett. 2012, 12, 3315. doi: 10.1021/nl3014814
(6) Yao, Y.; McDowell M. T.; Ryu, I.; Wu, H.; Liu, N.; Hu, L.; Nix, W. D.; Cui, Y. Nano Lett. 2011, 11, 2949. doi: 10.1021/nl201470j
(7) Gohier, A.; Laïk, B.; Kim, K. H.; Maurice, J. L.; Pereira-Ramos, J. P.; Cojocaru, C. S.; Van, P. T. Adv. Mater. 2012, 24, 2592. doi: 10.1002/adma.201104923
(8) Wang, B.; Li, X. L.; Zhang, X. F.; Luo, B.; Jin, M. H.; Liang, M.H.; Dayeh, S. A.; Picraux, S. T.; Zhi, L. J. ACS Nano 2013, 7, 1437. doi: 10.1021/nn3052023
(9) Liu, X. H.; Zhang, L. Q.; Zhong, L.; Liu, Y.; Zheng, H.; Wang, J.W.; Cho, J. H.; Dayeh, S. A.; Picraux, S. T.; Sullivan, J. P.; Mao, S. X.; Ye, Z. Z.; Huang, J. Y. Nano Lett. 2011, 11, 2251. doi: 10.1021/nl200412p
(10) Xiong, F.; Wang, H.; Liu, X.; Sun, J.; Brongersma, M.; Pop, E.; Cui, Y. Nano Lett. 2015, 15, 6777. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b02619
(11) Xu, X.; Yan, M.; Tian, X.; Yang, C.; Shi, M.; Wei, Q.; Xu, L.; Mai, L. Nano Lett. 2015, 15, 3879. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00705
(12) Schmidt, O. G.; Eberl, K. Nature 2001, 410, 168. doi: 10.103835065525
(13) Grimm, D.; Bufon, C. C. B.; Deneke, C.; Atkinson, P.; Thurmer, D. J.; Schaffel, F.; Gorantla, S.; Bachmatiuk, A.; Schmidt, O. G.Nano Lett. 2013, 13, 213. doi: 10.1021/nl303887b
(14) Magdanz, V.; Sanchez, S.; Schmidt, O. G. Adv. Mater. 2013, 25, 6581. doi: 10.1002/adma.201302544.
(15) Madani, A.; Kleinert, M.; Stolarek, D.; Zimmermann, L.; Ma, L.; Schmidt, O. G. Opt. Lett. 2014, 39, 189. doi: 10.1364OL.39.000189
(16) Bufon, C. C. B.; Gonzalez, J. D. C.; Thurmer, D. J.; Grimm, D.; Bauer, M.; Schmidt, C. G. Nano Lett. 2010, 10, 2506. doi: 10.1021/nl1010367
(17) Cendula, P.; Kiravittaya, S.; Mei, Y.; Deneke, C.; Schmidt, O. G.Phys. Rev. B 2009, 79, 085429. doi: 10.1103PhysRevB.79.085429
(18) Huang, M.; Cavallo, F.; Liu, F.; Lagally, M. Nanoscale 2011, 3, 96. doi: 10.1039/C0NR00648C
(19) Ji, H.; Wu, X.; Fan, L.; Krien, C.; Fiering, I.; Guo, Y.; Mei, Y.; Schmidt, O. G. Adv. Mater. 2010, 22, 4591. doi: 10.1002adma.201001422
(20) Deng, J.; Ji, H.; Yan, C.; Zhang, J.; Si, W.; Baunack, S.; Oswald, S.; Mei, Y.; Schmidt, O. G. Angew. Chem. 2013, 125, 2382. doi: 10.1002/ange.201208357
(21) Liu, X.; Zhang, J.; Si, W.; Xi, L.; Eichler, B.; Yan, C.; Schmidt, O. G. ACS Nano 2015, 9, 1198. doi: 10.1021/nn5048052
(22) Yan, C.; Xi, W.; Si, W.; Deng, J.; Schmidt, O. G. Adv. Mater.2013, 25, 539. doi: 10.1002/adma.201203458
(23) Zhang, L.; Deng, J.; Liu, L.; Si, W.; Oswald, S.; Xi, L.; Kundu, M.; Ma, G.; Gemming, T.; Baunack, S.; Deng, F.; Yan, C.; Schmidt, O. G. Adv. Mater. 2014, 26, 4527. doi: 10.1002adma.201401194
(24) Chen, Y.; Yan, C.; Schmidt, O. G. Adv. Energy Mater. 2013, 3, 1269. doi: 10.1002/aenm201300575
(25) Sun, X.; Yan, C.; Chen, Y.; Si, W.; Deng, J.; Oswald, S.; Liu, L.; Schmidt, O. G. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1300912. doi: 10.1002/aenm.201300912
(26) Liu, X.; Zhang, J.; Si, W.; Xi, L.; Oswald, S.; Yan, C.; Schmidt, O. G. Nanoscale 2015, 7, 282. doi: 10.1039/C4NR04903A
(27) Deng, J.; Yan, C.; Yang, L.; Baunack, S.; Oswald, S.; Wendrock, H.; Mei, Y.; Schmidt, O. G. ACS Nano 2013, 7, 6948. doi: 10.1021/nn402164q
(28) Meng, X.; Deng, D. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 6867. doi: 10.1021/acsami.5b00492
(29) Park, A. R.; Son, D. Y.; Kim, J. S.; Lee, J. Y.; Park, N. G.; Park, J.; Lee, J. K.; Yoo, P. J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 18483. doi: 10.1021/acsami.5b04652
(30) Tang, Y. P.; Yuan, S.; Guo, Y. Z.; Huang, R. A.; Wang, J. H.; Yang, B.; Dai, Y. N. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 2280. [唐艳平, 元莎, 郭玉忠, 黄瑞安, 王剑华, 杨斌, 戴永年. 物理化学学报, 2016, 32, 2280.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201605124
(31) Li, X.; Meduri, P.; Chen, X.; Qi, W.; Engelhard, M. H.; Xu, W.; Ding, F.; Xiao, W.; Wang, C.; Zhang, J. G.; Liu, J. J. Mater. Chem. 2012, 22, 11014. doi: 10.1039/C2JM31286G
(32) Chan, C. K.; Zhang, X. F.; Cui, Y. Nano Lett. 2008, 8, 307. doi: 10.1021/nl0727157
(33) Park, M. H.; Cho, Y.; Kim, K.; Kim, J.; Liu, M.; Cho, J. Angew. Chem. 2011, 123, 9821. doi: 10.1002/ange.201103062
(34) Xue, D. J.; Xin, S.; Yan, Y.; Jiang, K. C.; Yin, Y. X.; Guo, Y. G.; Wan, L. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 2512. doi: 10.1021ja211266m
(35) Ni, W.; Wu, H. B.; Wang, B.; Xu, R.; Lou, X.W. Small 2012, 8, 3432. doi: 10.1002/smll.201201678
(36) Su, D.; Ford, M.; Wang, G. Sci. Rep. 2012, 2, 924. doi: 10.1038srep00924
(37) Lu, X.; Deng, J.; Si, W.; Sun, X.; Liu, X.; Liu, B.; Liu, L.; Oswald, S.; Baunack, S.; Grafe, H.; Yan, C.; Schmidt, O. G.Adv. Sci. 2015, 1500113. doi: 10.1002/advs.201500113
(38) Si, W.; Mönch, I.; Yan, C.; Deng. J.; Li, S.; Lin, G.; Han, L.; Mei, Y.; Schmidt, O. G. Adv. Mater. 2014, 26, 7973. doi: 10.1002/adma.201402484
(39) Bufon, C. C. B.; González, J. D. C.; Thurmer, D. J.; Grimm, D.; Bauer, M.; Schmidt, O. G. Nano Lett. 2010, 10, 2506. doi: 10.1021/nl1010367
(40) Sharma, R.; Bufon, C. C. B.; Grimm, D.; Sommer, R.; Wollatz, A.; Schadewald, J.; Thurmer, D. J.; Siles, P. F.; Bauer, M.; Schmidt, O. G. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1301631. doi: 10.1002/aenm.201301631

1. BAI Xue-Jun, HOU Min, LIU Chan, WANG Biao, CAO Hui, WANG Dong.3D SnO2/Graphene Hydrogel Anode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 377-385
2. SONG Wei-Xin, HOU Hong-Shuai, JI Xiao-Bo.Progress in the Investigation and Application of Na3V2(PO4)3 for Electrochemical Energy Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 103-129
3. TANG Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of a Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2280-2286
4. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2287-2292
5. WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi.Nitrile-Modified 2,5-Di-tert-butyl-hydroquinones as Redox Shuttle Overcharge Additives for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2293-2300
6. LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang.A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1999-2006
7. YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong.Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1056-1061
8. YANG Ze, ZHANG Wang, SHEN Yue, YUAN Li-Xia, HUANG Yun-Hui.Next-Generation Energy Storage Technologies and Their Key Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1062-1071
9. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
10. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
11. LI Ting, LONG Zhi-Hui, ZHANG Dao-Hong.Synthesis and Electrochemical Properties of Fe2O3/rGO Nanocomposites as Lithium and Sodium Storage Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 573-580
12. ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang.Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2737-2744
13. LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie.Graphenal Polymers: 3D Carbon-Rich Polymers as Energy Materials with Electronic and Ionic Transport Pathways[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2390-2398
14. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
15. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long.Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1513-1520
16. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
17. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
18. ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu.Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1351-1358
19. ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He.Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 905-912
20. HUANG Zhi-Peng, GUO Lin-Yu, GUO Chao, ZHAO Meng-Meng, WANG Xue-Hua, JIN Zhao, LUO Jin-Hua, WANG Xin, FENG Ji-Jun.Synthesis of Fluorinated Polyanionic Lithium Ion Insertion/Extraction Material LiVPO4F/C by Carbon Thermal Reduction Assisted Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 700-706
21. REN Xiang-Zhong, LIU Tao, SUN Ling-Na, ZHANG Pei-Xin.Preparation and Electrochemical Performances of Li1.2Mn0.54-xNi0.13Co0.13ZrxO2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1641-1649
22. LIU Jian-Hua, LIU Bin-Hong, LI Zhou-Peng.Fe3O4/Graphene Composites with a Porous 3D Network Structure Synthesized through Self-Assembly under Electrostatic Interactions as Anode Materials of High-Performance Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1650-1658
23. XUE Qing-Rui, LI Jian-Ling, XU Guo-Feng, HOU Peng-Fei, YAN Gang, DAI Yu, WANG Xin-Dong, GAO Fei.Effects of Surface Modification with Ag/C on Electrochemical Properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1667-1673
24. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
25. LIU Xin, XIE Jing-Ying, ZHAO Hai-Lei, Lü Peng-Peng, WANG Ke, FENG Zhen-He, WANG Meng-Wei.Synthesis and Properties of FeSn2-C Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1281-1289
26. WANG Wen-Jun, ZHAO Hong-Bin, YUAN An-Bao, FANG Jian-Hui, XU Jia-Qiang.Hydrothermal Sol-Gel Method for the Synthesis of a Multiwalled Carbon Nanotube-Na3V2(PO4)3 Composite as a Novel Electrode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1113-1120
27. HUANG Guo-Yong, XU Sheng-Ming, LI Lin-Yan, WANG Xue-Jun, LU Sha-Sha.Synthesis and Modification of a Lamellar Co3O4 Anode for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1121-1126
28. ZHU Zhi, QI Lu, LI Wei, LIAO Xi-Ying.Preparation and Electrochemical Performance of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material by the Composite Co-Precipitation Method for High Energy/High Power Lithium Ion Secondary Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 669-676
29. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
30. ZHANG Qing-Qing, LI Rong, ZHANG Meng-Meng, GOU Xing-Long.Synthesis and Electrochemical Lithium Storage Performance of WO3 Nanorods/Graphene Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 476-484
31. YANG Wen-Chao, BI Yu-Jing, YANG Bang-Cheng, WANG De-Yu, SHI Si-Qi.Preparation and Electrochemical Characterization of Nano-LiMnPO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 460-466
32. WANG Jian-Tao, WANG Yao, HUANG Bin, YANG Juan-Yu, TAN Ao, LU Shi-Gang.Silicon Supported on Stable Si-O-C Skeleton in High-Performance Lithium-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 305-310
33. WU Yue, LIU Xing-Quan, ZHANG Zheng, ZHAO Hong-Yuan.Preparation and Characterization of M(Ⅱ) and M(Ⅳ) Iso-Molar Co-Doped LiMn1.9Mg0.05Ti0.05O4 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2283-2290
34. ZHENG Jie-Yun, WANG Rui, LI Hong.Fabrication and Electrochemical Behavior of a Pure-Phase Li2MnO3 Thin Film for Cathode Material of Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1855-1860
35. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
36. HU You-Kun, REN Jian-Xin, WEI Qiao-Ling, GUO Xiao-Dong, TANG Yan, ZHONG Ben-He, LIU Heng.Synthesis of Rod-Like LiFePO4/C Materials with Different Aspect Ratios by Polyol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 75-82
37. WU Wei, JIANG Fang-Ming, ZENG Jian-Bang.Reconstruction of LiCoO2 Cathode Microstructure and Prediction of Effective Transport Coefficients[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2361-2370
38. ZENG Jian-Bang, JIANG Fang-Ming.A Mesoscale Smoothed Particle Hydrodynamics Model for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2371-2384
39. ZHONG Yan-Jun, LI Jun-Tao, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Synthesis of Na2MnPO4F/C with Different Carbon Sources and Their Performances as Cathode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1989-1997
40. CHI Ting-Yu, LI Han, WANG Geng-Chao.Hierarchically Porous Carbon/DMcT/PEDOT-PSS Ternary Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1981-1988
41. WU Hong-Bin, ZHANG Ying, YUAN Cong-Li, WEI Xiao-Pei, YIN Jin-Ling, WANG Gui-Ling, CAO Dian-Xue, ZHANG Yi-Ming, YANG Bao-Feng, SHE Pei-liang.Synthesis and Electrochemical Performance of Li4Ti5O12/CMK-3 Nanocomposite Negative Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1247-1252
42. LIU Nian-Ping, SHEN Jun, GUAN Da-Yong, LIU Dong, ZHOU Xiao-Wei, LI Ya-Jie.Effect of Carbon Aerogel Activation on Electrode Lithium Insertion Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 966-972
43. DING Peng, XU You-Long, SUN Xiao-Fei.Synthesis and Performance of Nano MnO as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 293-297
44. YUAN Zhi-Hong, MA Jun, CHEN Xing, LIU Kai-Yu.P123-Assisted Rheological Phase Reaction Synthesis and Electrochemical Performance of Li3V2(PO4)3/C Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2898-2904
45. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, LIU Yang-Hao, LI Lu.Optimizing the Hydrothermal Synthesis of Micro-Sized Olivine LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2885-2892
46. LI Jie-Bin, XU You-Long, DU Xian-Feng, SUN Xiao-Fei, XIONG Li-Long.Improved Electrochemical Stability of Zn-Doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1899-1905
47. XIONG Li-Long, XU You-Long, ZHANG Cheng, TAO Tao.Doping-Coating Surface Modification of Spinel LiMn2O4 Cathode Material with Al3+ for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1177-1182
48. LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun.Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 818-822
49. WANG Zhao, WU Feng, SU Yue-Feng, BAO Li-Ying, CHEN Lai, LI Ning, CHEN Shi.Preparation and Characterization of xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 823-830
50. WANG Shao-Liang, TANG Zhi-Yuan, SHA Ou, YAN Ji.Synthesis and Electrochemical Performance of LiCoPO4 by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 343-348
51. GAO Ping, TAN Zhuo, CHENG Fu-Quan, ZHOU Heng-Hui, TAN Song-Ting.Effect of Doping with Ti4+ Ion on the Electrochemical Performance of LiFe0.6Mn0.4PO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 338-342
52. MAO Jing, DAI Ke-Hua, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability and Cycling Stability of Li1.07Mn1.93O4 Nanoflakes Synthesized via Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 349-354
53. GONG Qiang, WANG Hong, LIAO Xiao-Zhen, MA Wei, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performance of Vanadium Modified LiFe0.5Mn0.5PO4/C Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 100-104
54. XU Ke, SHEN Lai-Fa, MI Chang-Huan, ZHANG Xiao-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 105-110
55. LI Jie-Bin, XU You-Long, XIONG Li-Long, WANG Jing-Ping.Improvement of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials by Nano-MgO Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2593-2599
56. YANG Xiao-Wei, HE Yu-Shi, LIAO Xiao-Zhen, MA Zi-Feng.Improved Graphene Film by Reducing Restacking for Lithium Ion Battery Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2583-2586
57. WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li.Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2587-2592
58. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
59. ZHAO Hao-Chuan, SONG Yang, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He, DONG Jing, LIU Heng.Effect of Precursor Ingredient Temperature on the Performance of LiFePO4 by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2347-2352
60. XU Shou-Dong, ZHUANG Quan-Chao, SHI Yue-Li, ZHU Ya-Bo, QIU Xiang-Yun, SUN Zhi.Electrochemical Impedance Spectra of Intercalation Compound Electrodes: Models and Theoretical Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2353-2359
61. NIE Ping, SHEN Lai-Fa, CHEN Lin, SU Xiao-Fei, ZHANG Xiao-Gang, LI Hong-Sen.Sol-Gel Synthesis and Electrochemical Performance of Porous LiMnPO4/MWCNT Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2123-2128
62. CHU Dao-Bao, LI Yan, SONG Qi, ZHOU Ying.Synthesis and Properties of LiFePO4/C Cathode Material with a New Carbon Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1863-1867
63. MAI Li-Qiang, YANG Shuang, HAN Chun-Hua, XU Lin, XU Xu, PI Yu-Qiang.Chemical Lithiation and Electroactivity of Nanomaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1551-1559
64. CHEN Lang, RAO Mu-Min, LI Wei-Shan, XU Meng-Qing, LIAO You-Hao, TAN Chun-Lin, YI Jin.Performance Improvement of Polyethylene-Supported PAMS Electrolyte Using Urea as Foaming Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1689-1694
65. ZHAO Xing, ZHUANG Quan-Chao, QIU Xiang-Yun, XU Shou-Dong, SHI Yue-Li, CUI Yong-Li.Electrochemical Performance of Cr2O3/TiO2 Composite Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1666-1672
66. CHENG Feng, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, FANG Xue-Song, ZHANG Xin.Surfactant Carbonization to Synthesize a Fe3O4/C Composite and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1439-1445
67. Lü Rong-Guan, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, NULI Yan-Na.Electrodeposition and Electrochemical Property of Porous Li-Si Film Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 759-763
68. TANG Yan, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, ZHONG Yan-Jun, NIE Xiang, TANG Hong.Effects of Mixed Solvents on the High-Rate Performance of Li3V2(PO4)3/C Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 869-874
69. SU Chang, LU Guo-Qiang, XU Li-Huan, ZHANG Cheng, MA Chun-An.Synthesis and Properties of Spindle-Shaped LiFePO4 for the Cathode Material of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 609-614
70. ZHANG Qiu-Mei, SHI Zhi-Cong, LI Yi-Xiao, GAO Dan, CHEN Guo-Hua, YANG Yong.Recent Advances in Fluorophosphate and Orthosilicate Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 267-274
71. WANG Xiao-Ya, CHENG Qian, HUANG Tao, YU Ai-Shui.Effect of Calcination Atmosphere on Li/Ni Disorder and Electrochemical Performance of Layered LiNi0.5Mn0.5O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 437-442
72. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia, ZHANG Jin-Qiu.Cathodic and Thermal Stabilities of the P(VdF-HFP)-Based Ionic Liquid Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 78-84
73. CHEN Shi-Yu, WANG Zhao-Xiang, FANG Xiang-Peng, ZHAO Hai-Lei, LIU Xiao-Jiang, CHEN Li-Quan.Characterization of TiS2 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 97-102
74. ZHOU Xiao-Ling, HUANG Rui-An, WU Zhao-Cong, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Synthesis and Electrochemical Properties of High-Rate Spinel Li4Ti5Ol2/TiN Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3187-3192
75. CHANG Zhao-Rong, DAI Dong-Mei, LI Bao, TANG Hong-Wei.Effect of Hydrazine on the Performance of LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2633-2637
76. LI Ya-Juan, ZHAN Hui, LIU Su-Qin, HUANG Ke-Long, ZHOU Yun-Hong.Nanosized Flame Retarded HydroxideMagnesium/Poly(ethylene-oxide) Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2387-2391
77. DAI Ke-Hua, MAO Jing, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Synthesized via a Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2130-2134
78. QIU Xiang-Yun, ZHUANG Quan-Chao, WANG Hong-Ming, CUI Yong-Li, FANG Liang, SUN Shi-Gang.Influence of Electrolyte Composition on the Intercalation-Deintercalation Process of Lithium Ion in Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1499-1506
79. QU Xiao-Hua, LIU Jie, WANG Zhao-Xiang, CAO Dian-Liang, FANG Xiang-Peng, ZHANG Ling, DUAN Jing-Lai, YAO Hui-Jun, CHEN Yan-Feng, SUN You-Mei, HOU Ming-Dong.Preparation of Microporous Membranes by Swift Heavy Ion Irradiation and Impedance Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1722-1726
80. ZHANG Xiao-Yu, JIANG Wei-Jun, ZHU Xiao-Pei, QI Lu.Characterization of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Synthesized by Wet-Chemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1507-1514
81. ZHANG Hui-Juan, SONG Huai-He, ZHOU Ji-Sheng, ZHANG Hong-Kun, CHEN Xiao-Hong.Preparation and Electrochemical Properties of SnO2/Onion-Like Hollow Carbon Nanoparticle Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1259-1263
82. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia.Preparation of an Ionic Liquid Gel Polymer Electrolyte and Its Compatibility with a LiFePO4 Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1233-1238
83. CHANG Yu-Qing, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Electrodeposition and Electrochemical Properties of Ternary Sn-Co-Zn Alloy Electrodes as Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 561-566
84. XIONG Li-Zhi, HE Ze-Qiang.A New Rheological Phase Route to Synthesize Nano-LiVOPO4 Cathode Material for LithiumIon Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 573-577
85. CHANG Zhao-Rong, YU Xu, TANG Hong-Wei, WEI Wen-Qiang, DAI Dong-Mei.Influence of Al Doping Content on the Structure and Electrochemical Properties of LiNi1/3Co2/3-xAlxO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 567-572
86. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
87. TAN Xiao-Lan, CHENG Xin-Qun, MA Yu-Lin, ZUO Peng-Jian, YIN Ge-Ping.Film Formation and Cycleability of LiBOB-Based Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1967-1971
88. ZHENG Jun-Chao, LI Xin-Hai, WANG Zhi-Xing, LI Jin-Hui, WU Ling, LI Ling-Jun, GUO Hua-Jun.A Coalescence Mechanism for the Composite Cathode Material xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1916-1920
89. ZHONG Mei-E, ZHOU Zhi-Hui, ZHOU Zhen-Tao.Electrochemical Performance of High-Density LiFePO4/C Composites Synthesized by Solid State-Carbothermal Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1504-1510
90. JIANG Dong-Dong, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Fabrication and Characterization of Tin Nanorod Electrodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1481-1484
91. FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing.Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1490-1494
92. HU Guo-Rong, CAO Yan-Bing, PENG Zhong-Dong, DU Ke, JIANG Qing-Lai.Preparation of Li2FeSiO4 Cathode Material for Lithium-Ion Batteries by Microwave Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1004-1008
93. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
94. FAN Xiao-Yong, ZHUANG Quan-Chao, WEI Guo-Zhen, KE Fu-Sheng, HUANG Ling, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Fabrication and Performance of Cu6Sn5 Alloy Anode Using Porous Cu as Current Collector[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 611-616
95. WU Feng, WANG Meng, SU Yue-Feng, CHEN Shi.Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by TiO2-Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 629-634
96. ZHANG Guo-Qiang, MA Li, WU Zhong-Jie, ZHANG Hai-Yan, NI Pei.Electrochemical Behaviour of the Composite Polymer Electrolyte P(VDF-HFP)-PMMA/CaCO3(SiO2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 555-560
97. MA Ruo-Biao, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Preparation and Electrochemical Performance of Tin-Dioxide Filled Multi-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 441-445
98. ZHUANG Quan-Tiao, WEI Guo-Zhen, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Influence of Temperature on the Performance of a Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 406-410
99. XU Jie; YAO Wan-Hao; YAO Yi-Wen; WANG Zhou-Cheng; YANG Yong.Effect of Fluoroethylene Carbonate Additive on the Performance of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 201-206
100. LI Yang; XIE Hua-Qing; TU Jiang-Ping.SnS with Various Morphologies and Sizes as Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 365-370
101. YANG Shun-Yi; WANG Xian-You; WEI Jian-Liang; LI Xiu-Qin; TANG An-Ping.Preparation and Electrochemical Performance of Na-Mn-O Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1669-1674
102. HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Thin Film Electrode Fabricated by Ink-Jet Printing Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1563-1567
103. ZHANG Hua; ZHOU Yong-Ning; WU Xiao-Jing; FU Zheng-Wen.Electrochemical Properties of CuF2 Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1287-1291
104. LI Fan-Qun; LAI Yan-Qing; ZHANG Zhi-An; GAO Hong-Quan; YANG Juan.Electrochemical Behaviors of Et4NBF4+LiPF6/EC+PC+DMC Electrolyte on Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1302-1306
105. WANG Meng; WU Feng; SU Yue-Feng; CHEN Shi.Electrochemical Characteristics of Y2O3-Coated LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1175-1179
106. WANG Jian-Hua; LI Bin; WU Hai-Yan; GUO Yu-Zhong.Synthesis of Mesoporous SnO2 and Its Application in Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 681-685
107. GUO Ying-Jun; LI Qi-Qi-Ge; NING Ying-Kun; QI Lu; TANG Hong-Wu.Performance of Liquid Electrolyte for Lithium-ion Battery at Elevated-temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 1-4
108. WANG Ya-Dan; WANG Jian; MU Qi-Yong; LI Yong-Wei; QI Lu.Electrochemical Performances of LiMn2O4-based Electrode with Water-soluble Binder[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 14-17
109. QI Lu; SONG Zhao-Shuang; XU Hua; MAO Yong-Zhi; WU Ning-Ning; LIU Zheng-Yao.Electrochemical Performance of LithiumIon Battery Power Syetemfor Electric Vehicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 21-25
110. ZHANG Chun-Ling; JIANG Wei-Jun; ZHANG Jing; QI Lu.Performance of LiMn1.5Ni0.5-xCuxO4 as 5V Cathode Material for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 31-35
111. TANG Ding-Guo.Application of Polymer LithiumIon Batteries Based on IPN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 18-20
112. HOU Xian-Quan; JIANG Wei-Jun; QI Lu; HAN Li-Juan.Synthesis and Properties of Layered LiNi0.8Co0.2-xMgxO2 Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 40-45
113. FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 36-39
114. WANG Hai-Yan; LIU Xin-Hou; WU Da-Yong.Electrospinning and Electrospun Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 67-74
115. AN Hong-Li; WU Ning-Ning; LEI Xiang-Li; XU Jin-Long; QI Lu.Electrochemical Performance of LithiumIon Battery for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 60-66
116. GUO Ying-Jun; CHEN Hui; QI Lu.Progress in Electrolyte Solutions for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 80-89
117. LEE Meng-Lung; LEE Yi-Da; CHANG Chie-Tai; GAO Tong-Han; LEE Torng-Jinn.Application and Technology of Aluminum Bag Lithium-Ion Polymer Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 100-106
118. FENG Hua-Jun; CHEN Yuan;DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; MA Jian-Wei; QI Lu.Preparation and Characterization of a Novel Kind of Polymer Electrolyte Composite Membrane for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1922-1926
119. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Preferred Orientation of Crystals and the Intensity Ratios of XRD Peaks of Cathode Material LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1948-1953
120. HOU Chun-Ping; YUE Min.A Novel Cathode Material Lithium Vanadium Phosphate Synthesized by Liquid-phase Sphericizing Granulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1954-1957
121. TANG Hong-Wei; ZHU Zhi-Hong; CHANG Zhao-Rong; CHEN Zhong-Jun.Drawing and Application of Phase Diagram Related to Eutectic Mixed Lithium Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1265-1268
122. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
123. ZHANG Hong-Fang; FU Ping-Ping; SONG Ying-Jie; DU Chen-Shu; YANG Hua-Bin; ZHOU Zuo-Xiang; WU Meng-Tao; HUANG Lai-He.Preparation and Properties of Sandwich-type Si/Fe/Si Film Anode for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1065-1070
124. LIU Su-Qin; LI Shi-Cai; HUANG Ke-Long; CHEN Zhao-Hui.Effect of Doping Ti4+ on the Structure and Performances of Li3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 537-542
125. HUANG Ke-Long;YANG Sai;LIU Su-Qin;WANG Hai-Bo.Kinetics of Electrode Processes of LiFePO4 in Saturated Lithium Nitrate Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 129-133
126. QIN Hai-Ying;XIE Jian;MI Jian-Li;TU Jian;ZHAO Xin-Bing.Solvothermal Synthesis and Electrochemical Lithiation/Delithiation Performance of FeSb2 Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1555-1559
127. HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang.Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1537-1541
128. XU Yu-Hong;ZHANG Bao-Hong;GONG GUI-Ying;MA Ping .Electrochemical Properties Study of Sb2O3 doped Li4Ti5O12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1336-1341
129. XIE Jian;ZHAO Xin-Bing;YU Hong-Ming;QI Hao;CAO Gao-Shao;TU Jiang-Ping .Preparation, Characterization and Electrochemical Li-absorption/extraction Behaviors of Nanosized Co-Sn Intermetallic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1409-1412
130. ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao.One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 840-844
131. WANG Zhong;TIAN Wen-Huai;LI Xing-Guo.Synthesis and Electrochemical Properties of Sn-Sb Alloy Prepared by Hydrogen Plasma-metal Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 752-755
132. XUE Ming-Zhe; CHENG Sun-Chao; YAO Jia; FU Zheng-Wen.Electrochemical Properties of SnSe Thin Film Electrode Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 383-387
133. XU Meng-Qing; ZUO Xiao-Xi; LI Wei-Shan; ZHOU Hao-Jie; LIU Jian-Sheng; YUAN Zhong-Zhi.Effect of Butyl Sultone on the Li-ion Battery Performance and Interface of Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 335-340
134. YANG Xiao; NI Jiang-feng; HUANG You-yuan; CHEN Ji-tao; ZHOU Heng-hui; ZHANG Xinxiang.Effect of Ti-Doping on Different Morphologic LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 183-188
135. ZHUANG Quan-chao; FAN Xiao-yong; XU Jin-mei; CHEN Zuo-feng; DONG Quan-feng; JIANG Yan-xia; HUANG Ling; SUN Shi-gang.Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of the First Delithiation of Spinel Lithium Manganese Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 234-238
136. WANG Ying; LIU Wen-yuan; FU Zheng-wen.Electrochemistry of Mn4N with Lithium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 65-70
137. WANG Guo-guang WANG Jian-ming MAO Wen-qu LIU Li-qing ZHANG Jian-qing CAO Chu-nan.Structure and Electrochemical Performance of LiNiyCo0.1-yMn1.9O4 Cathode Materials Prepared by a Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1285-1290
138. TANG Xin-cun; HUANG Bo-yun; HE Yue-hui.Dependence of Li+ Diffusion Coefficients in LiMn2O4 on Charge/Discharge Cycles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 957-960
139. TANG Zhi-yuan; LU Xing-he; ZHANG Na.The Anion-cation Multiple Doping Effect of Spinel Cathode Materials on Electrochemical Speciality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 934-938
140. HUANG You-yuan; ZHOU Heng-hui; CHEN Ji-tao; GAO De-shu; SU Guang-yao.The Effect of Ti4+, Mg2+ Co-doping on Performance of LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 725-729
141. XUE Ming-zhe; FU Zheng-wen.Electrochemical Properties of LiFePO4 Cathode Thin Film Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 707-710
142. TANG Zhi-Yuan;ZHANG Na;LU Xing-He;HUANG Qing-Hua.Characterizations of Spinel LiMn2-xZrxO4 Cathode for Lithium-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 89-92
143. Chang Xiao-Yan;Wang Zhi-Xing;Li Xin-Hai;Kuang Qiong;Peng Wen-Jie;Guo Hua-Jun;Zhang Yun-He.Synthesis and Performance of LiMnPO4 Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1249-1252
144. Wang Zhi-Xing;Xing Zhi-Jun;Li Xin-Hai;Guo Hua-Jun;Peng Wen-Jie.Study on Al2O3-modified LiMn2O4 Prepared by Heterogeneous Nucleation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08): 790-794
145. Liu En-Hui;Li Xin-Hai;Hou Zhao-Hui;He Ze-Qiang;Deng Ling-Feng.Chemical Diffusion Behaviors of Lithium-ion in the LiV3O8 Prepared by Wet Method Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 377-381
146. Wang Zhan-Liang;Tang Zhi-Yuan.Research on the Interfacial Properties of Polymer Electrolyte by A.C.Impedance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(12): 1097-1101
147. Li Jian-Gang;Wan Chun-Rong;Yang Dong-Ping;Yang Zhang-Ping.Effect of Cell Temperature on the Electrochemical Reaction of LiNi3/8Co2/8Mn3/8O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1030-1034
148. Chen Ji-Tao;Zhou Heng-Hui;Chang Wen-Bao;Ci Yun-Xiang.Effect of Particle Size on Lithium Intercalation Performance of Graphite Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 278-282
149. Tang Xin-Cun;He Li-Ping;Chen Zong-Zhang;Xia Xi.Determination of the Li+ Diffusion Coefficient in Graphite By the Method of the Ratio of Potentio-charge Capacity to Galvano-charge Capacity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 705-709
150. Wang Zhan-Liang;Tang Zhi-Yuan;Geng Xin;Xue Jian-Jun.Research on Novel PMMAbased Gel Electrolyte for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 272-275
151. Zhao Ming-Shu;Zhai Yu-Chun;Tian Yan-Wen.Study on Kinetics of Synthesizing Spinel LiMn2O4 for Lithium-ion Battery Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 188-192
152. Chen Ji-Tao;Zhou Heng-Hui;Chang Wen-Bao;Ci Yun-Xiang.pyrolytic Carbon Coated Graphite Anode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 180-182
153. Tang Zhi-Yuan;Xue Jian-Jun;Li Jian-Gang;Wang Zhan-Liang.Discharge Process of Insertion Electrodes Controlled by Lithium Ion Diffusion in Solid Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 526-530
154. Tang Zhi-Yuan;Xue Jian-Jun;Liu Chun-Yan;Zhuang Xin-Guo.Determination of the Lithium Ion Diffusion Coefficient in Graphite Anode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(05): 385-388
155. Li Ming, Yang Hua-Quan.Lithiation Behavior of α-Fe2O3 in LiOH Electrolyte Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 735-740
156. Zhou Heng-Hui, Chen Ji-Tao, Ci Yun-Xiang, Liu Chang-Yan.A Simple Method to Evaluate Lithium Insertion Capacity of PPP-based Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 477-480
157. ZHEN Xu, GUO Xu-Jing.Synthesis and Lithium Storage Performance of Three-Dimensional Mesostructure ZnCo2O4 Cubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top