Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2017,Vol.33>> Issue(12)>> 2517-2522     doi: 10.3866/PKU.WHXB201706162         中文摘要
AlN-Fe Nanocomposite Thin Film:A New Anode Material for Lithium-Ion Batteries
NIU Xiao-Ye, DU Xiao-Qin, WANG Qin-Chao, WU Xiao-Jing, ZHANG Xin, ZHOU Yong-Ning
Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433, P. R. China
Full text: PDF (1288KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

AlN-Fe nanocomposite thin films with different AlN-Fe ratio were prepared by pulsed laser deposition (PLD).They were investigated as new anode materials for lithium ion batteries for the first time.The AlN-Fe nanocomposite films with an AlN/Fe ratio of 2:1 show the best electrochemical performance.They exhibit a specific capacity of 510 mA·g-1 after 100 cycles at a rate of 500 mA·g-1.Further,the study of the electrochemical reaction mechanism of the AlN-Fe nanocomposite thin films with lithium reveals that AlN decomposes during the discharge process to form the LiAl alloy and Li3N.During recharge,a part of Li3N reacts with Fe to form Fe3N,and the rest reacts with Al to form AlN.In subsequent cycles,all of Fe3N,AlN,and Al react with Li reversibly,contributing to the reversible charge-discharge processes and to the superior electrochemical performance of AlN-Fe nanocomposite thin films.Thus,this study provides a new perspective to design advanced electrode materials for lithium-ion batteries.Keywords: Lithium-ion battery   Anode material   Aluminium nitride   Thin film   Pulsed laser Deposition  
Received: 2017-05-15 Accepted: 2017-06-12 Publication Date (Web): 2017-06-16
Corresponding Authors: ZHOU Yong-Ning Email: ynzhou@fudan.edu.cn

Fund: The project was supported by the National Natural Science Foundation of China (51502039).

Cite this article: NIU Xiao-Ye, DU Xiao-Qin, WANG Qin-Chao, WU Xiao-Jing, ZHANG Xin, ZHOU Yong-Ning. AlN-Fe Nanocomposite Thin Film:A New Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33 (12): 2517-2522.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201706162

(1) Armand, M.; Tarascon, J. M. Nature 2008, 451, 652. doi: 10.1038/451652a
(2) Liu, C.; Xue, F.; Huang, H.; Yu, X.; Xie, C.; Shi, M.; Cao, G.; Jung, Y.; Dong, X. Electrochim. Acta 2014, 129, 93. doi: 10.1016/j.electacta.2014.02.031
(3) Zhang, W. J. Power Sources 2011, 196, 13. doi: 10.1016/j.jpowsour.2010.07.020
(4) Zhang, H.; Sun, X.; Zhang, X.; Lin, H.; Wang, K.; Ma, Y. J. Alloy. Compd. 2015, 622, 783. doi: 10.1016/j.jallcom.2014.10.188
(5) Jiang, Y.; Zhang, D.; Li, Y.; Yuan, T.; Bahlawane, N.; Liang, C.; Sun, W.; Lu, Y.; Yan, M. Nano Energy 2014, 4, 23. doi: 10.1016/j.nanoen.2013.12.001
(6) Chen, G.; Rodriguez, R.; Fei, L.; Xu, Y.; Deng, S.; Smirnov, S.; Luo, H. J. Power Sources 2014, 259, 227. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.096
(7) Lai, L.; Zhu, J.; Li, B.; Zhen, Y.; Shen, Z.; Yan, Q.; Lin, J. Electrochim. Acta 2014, 134, 28. doi: 10.1016/j.electacta.2014.04.073
(8) Mahmood, N.; Zhang, C.; Hou, Y. Small 2013, 9, 1321. doi: 10.1002/smll.201203032
(9) Su, L.; Zhou, Z.; Shen, P. J. Phys. Chem. C 2012, 116 (45), 23974. doi: 10.1021/jp310054b
(10) An, G.; Ahn, H. J. Power Sources 2014, 272, 828. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.09.032
(11) Wang, Z.; Wang, Z.; Liu, W.; Xiao, W.; Lou, X. W. D. Energy Environ. Sci. 2013, 6 (1), 87. doi: 10.1149/1.2745087
(12) Kundu, D.; Krumeich, F.; Fotedar, R.; Nesper, R. J. Power Sources 2015, 278, 608. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.12.087
(13) Fu, Z. W.; Wang, Y.; Yue, X. L.; Zhao, A. S.; Qin, Q. Z. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 2236. doi: 10.1021 /jp030530s
(14) Sun, Q.; Fu, Z. Electrochem. Solid-State Lett. 2007, 10 (8), A189. doi: 10.1149/1.2745087
(15) de Guzman, R. C.; Yang, J.; Cheng, M. M.; Salley, S. O.; Ng, K. Y. S. J. Mater. Chem. A 2014, 2 (35), 14577. doi: 10.1039/C4TA02596B
(16) Pereira, N.; Dupont, L.; Tarascon, J. M.; Klein, L. C.; Amatucci, G. G. J. Electrochem. Soc. 2003, 150 (9), A1273. doi: 10.1149/1.1599845
(17) Pereira, N.; Klein, L. C.; Amatucci, G. G. J. Electrochem. Soc. 2002, 149 (3), A262. doi: 10.1149/1.1446079
(18) Lu, X.; Wang, G.; Zhai, T.; Yu, M.; Xie, S.; Ling, Y.; Liang, C.; Tong, Y.; Li, Y. Nano Lett. 2012, 12 (10), 5376. doi: 10.1021/nl302761z
(19) Balogun, M.; Zeng, Y.; Qiu, W.; Luo, Y.; Onasanya, A.; Olaniyi, T. K.; Tong, Y. J. Mater. Chem. A 2016, 4 (25), 9844. doi: 10.1039/C6TA02492K
(20) Nandi, D. K.; Sen, U. K.; Sinha, S.; Dhara, A.; Mitra, S.; Sarkar, S. K. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17 (26), 17445. doi: 10.1039/C5CP02184G
(21) Dong, S.; Chen, X.; Gu, L.; Zhou, X.; Xu, H.; Wang, H.; Liu, Z.; Han, P.; Yao, J.; Wang, L.; Cui, G.; Chen, L. ACS Appl. Mater. Inter. 2011, 3 (1), 93. doi: 10.1021/am100951h
(22) Caicedo, J. C.; Zambrano, G.; Aperador, W.; Escobar-Alarcon, L.; Camps, E. Appl. Surf. Sci. 2011, 258 (1), 312. doi: 10.1016/j.apsusc.2011.08.057
(23) Zhou, Y. N.; Liu, C.; Chen, H. J.; Zhang, L.; Li, W. J.; Fu, Z. W. Electrochim. Acta 2011, 56, 5532. doi: 10.1016/j.electacta.2011.03.085
(24) Balogun, M.; Wu, Z.; Luo, Y.; Qiu, W.; Fan, X.; Long, B.; Huang, M.; Liu, P.; Tong, Y. J. Power Sources 2016, 308, 7. doi:10.1016/j.jpowsour.2016.01.043
(25) Balogun, M.; Qiu, W.; Jian, J.; Huang, Y.; Luo, Y.; Yang, H.; Liang, C.; Lu, X.; Tong, Y. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7 (41), 23205. doi:10.1021/acsami.5b07044
(26) Huang, H.; Gao, S.; Wu, A.; Cheng, K.; Li, X.; Gao, X.; Zhao, J.; Dong, X.; Cao, G. Nano Energy 2017, 31, 74. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.10.059
(27) Anaraki-Ardakani, H. Phys. Lett. A. 2017, 381 (11), 1041. doi: 10.1016/j.physleta.2017.01.010
(28) Zhou, Y. N.; Wu, C. L.; Zhang, H.; Wu, X. J.; Fu, Z. W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2006, 22, 1111. [周永宁; 吴长亮; 张 华; 吴晓京; 傅正文. 物理化学学报. 2006, 22, 111]. doi: 10.1016/S1872-1508(06)60051-X

1. DU Wei-Shi, Lü Yao-Kang, CAI Zhi-Wei, ZHANG Cheng.Flexible All-Solid-State Supercapacitor Based on Three-Dimensional Porous Graphene/Titanium-Containing Copolymer Composite Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(9): 1828-1837
2. HE Lei, XU Jun-Min, WANG Yong-Jian, ZHANG Chang-Jin.LiFePO4-Coated Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 as Cathode Materials with High Coulombic Efficiency and Improved Cyclability for Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(8): 1605-1613
3. TIAN Ai-Hua, WEI Wei, QU Peng, XIA Qiu-Ping, SHEN Qi.One-Step Synthesis of SnS2 Nanoflower/Graphene Nanocomposites with Enhanced Lithium Ion Storage Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(8): 1621-1627
4. LIAO You-Hao, LI Wei-Shan.Research Progresses on Gel Polymer Separators for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(8): 1533-1547
5. JU Guang-Kai, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Controllable Preparation and Electrochemical Performance of Self-assembled Microspheres of α-MnO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(7): 1421-1428
6. GAN Yong-Ping, LIN Pei-Pei, HUANG Hui, XIA Yang, LIANG Chu, ZHANG Jun, WANG Yi-Shun, HAN Jian-Feng, ZHOU Cai-Hong, ZHANG Wen-Kui.The Effects of Surfactants on Al2O3-Modified Li-rich Layered Metal Oxide Cathode Materials for Advanced Li-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1189-1196
7. GU Ze-Yu, GAO Song, HUANG Hao, JIN Xiao-Zhe, WU Ai-Min, CAO Guo-Zhong.Electrochemical Behavior of MWCNT-Constraint SnS2 Nanostructure as the Anode for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1197-1204
8. ZHAO Li-Ping, MENG Wei-Shuai, WANG Hong-Yu, QI Li.MoS2-C Composite as Negative Electrode Material for Sodium-Ion Supercapattery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 787-794
9. ZHEN Xu, GUO Xue-Jing.Synthesis and Lithium Storage Performance of Three-Dimensional Mesostructured ZnCo2O4 Cubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 845-852
10. WU Hai-Fei, CHEN Yao, XU Shan-Hu, YAN Yong-Hong, SI Jian-Xiao, TAN Yong-Sheng.Molecular Beam Epitaxy Growth and Surface Structural Characteristics of PbTe(111) Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 419-425
11. BAI Xue-Jun, HOU Min, LIU Chan, WANG Biao, CAO Hui, WANG Dong.3D SnO2/Graphene Hydrogel Anode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 377-385
12. YI Qing-Hua, ZHAO Jie, LOU Yan-Hui, ZOU Gui-Fu, LIU Zhong-Fan.Design and Growth of High-Quality Multifunctional Thin Films by Polymer-Assisted Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 314-328
13. WAN Xiu-Mei, WANG Li, GONG Xiao-Qing, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei.Detection Sensitivity to Benzo[a]pyrene of Nanoporous TiO2 Thin-Film Waveguide Resonance Sensor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(12): 2523-2531
14. LIU Qing-Kang, SONG Wen-Ping, HUANG Qi-Tao, ZHANG Guang-Yu, HOU Zhen-Xiu.ReaxFF Reactive Molecular Dynamics Simulation of the Oxidation of Silicon-doped Amorphous Carbon Film in Heat-assisted Magnetic Recording[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(12): 2472-2479
15. PENG Bo, XU Yao-Lin, MULDER Fokko M.Improving the Performance of Si-Based Li-Ion Battery Anodes by Utilizing Phosphorene Encapsulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(11): 2127-2132
16. LI Wan-Long, LI Yue-Jiao, CAO Mei-Ling, QU Wei, QU Wen-Jie, CHEN Shi, CHEN Ren-Jie, WU Feng.Synthesis and Electrochemical Performance of Alginic Acid-Based Carbon-Coated Li3V2(PO4)3 Composite by Rheological Phase Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(11): 2261-2267
17. LI Ya-Dong, DENG Yu-Feng, PAN Zhi-Yi, WEI Yin-Ping, ZHAO Shi-Xi, GAN Lin.Dual Electron Energy Loss Spectrum Imaging of the Surfaces of LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(11): 2293-2300
18. SONG Er-Long, LAN Lin-Feng, LIN Zhen-Guo, SUN Sheng, SONG Wei, LI Yu-Zhi, GAO Pei-Xiong, ZHANG Peng, PENG Jun-Biao.Preparation of Indium-Zinc-Oxide Thin Film Transistors by Hot-Pressing Sintering Target[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(10): 2092-2098
19. CHEN Jun-Jun, SHI Cheng-Wu, ZHANG Zheng-Guo, XIAO Guan-Nan, SHAO Zhang-Peng, LI Nan-Nan.4.81%-Efficiency Solid-State Quantum-Dot Sensitized Solar Cells Based on Compact PbS Quantum-Dot Thin Films and TiO2 Nanorod Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(10): 2029-2034
20. MIAO Sheng-Yi, WANG Xian-Fu, YAN Cheng-Lin.Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 18-27
21. TANG Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of a Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2280-2286
22. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2287-2292
23. WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi.Nitrile-Modified 2,5-Di-tert-butyl-hydroquinones as Redox Shuttle Overcharge Additives for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2293-2300
24. LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang.A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1999-2006
25. HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke.Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1699-1707
26. ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao.Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1330-1346
27. YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong.Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1056-1061
28. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
29. LI Zhan-Guo, ZHANG Yu-Ting, XIE Qiang, LI Heng-Li, SUN Li-Jing, SONG Xiao-Feng, WANG Li-Juan.NO2 Sensors Based on p-6P Heterogametic Induction Growth of Copper Phthalocyanine Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1005-1011
30. XIA Ji-Ye, DONG Guo-Dong, TIAN Bo-Yuan, YAN Qiu-Ping, HAN Jie, QIU Song, LI Qing-Wen, LIANG Xue-Lei, PENG Lian-Mao.Contact Resistance Effects in Carbon Nanotube Thin Film Transistors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1029-1035
31. HU Xue-Mei, GAO Xiang-Dong, LI Xiao-Min, GU Zheng-Ying, SHI Ying, WU Yong-Qing.Microstructure and Band Gap Modulation of SrSn1-xCoxO3 Epitaxial Thin Films via Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 828-833
32. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
33. LI Ting, LONG Zhi-Hui, ZHANG Dao-Hong.Synthesis and Electrochemical Properties of Fe2O3/rGO Nanocomposites as Lithium and Sodium Storage Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 573-580
34. ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang.Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2737-2744
35. SHI Nai-En, SONG Chuan-Yuan, ZHANG Jun, HUANG Wei.Preparation and Optoelectronic Applications of Two-Dimensional Nanocrystals Based on Metallo-Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2447-2461
36. CHEN Cheng-Cheng, ZHANG Ning, LIU Yong-Chang, WANG Yi-Jing, CHEN Jun.In-situ Preparation of Na2Ti3O7 Nanosheets as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 349-355
37. WANG Li, SHI Hong, LIU Hui-Hui, SHAO Xiang, WU Kai.STM Study of CaO(001) Model Catalytic Thin Films Prepared on Mo(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 183-194
38. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
39. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long.Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1513-1520
40. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
41. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
42. ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu.Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1351-1358
43. QIAO Zhi, XIE Xin-Jian, XUE Jun-Ming, LIU Hui, LIANG Li-Min, HAO Qiu-Yan, LIU Cai-Chi.Optimization of Intrinsic Silicon Passivation Layers in nc-Si:H/c-Si Silicon Heterojunction Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1207-1214
44. ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He.Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 905-912
45. XU Jing, YANG De-Zhi, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performances of Reduced Graphene Oxide/Titanium Dioxide Composites for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 913-919
46. HUANG Zhi-Peng, GUO Lin-Yu, GUO Chao, ZHAO Meng-Meng, WANG Xue-Hua, JIN Zhao, LUO Jin-Hua, WANG Xin, FENG Ji-Jun.Synthesis of Fluorinated Polyanionic Lithium Ion Insertion/Extraction Material LiVPO4F/C by Carbon Thermal Reduction Assisted Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 700-706
47. LI Zhi-Guang, MA Xiao-Yan, HONG Qing, GUAN Xing-Hua.Functional Applications of Ordered Honeycomb-Patterned Porous Films Based on the Breath Figure Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 393-411
48. LI Wen-You, HE Yun-Qiu, LI Yi-Ming.Photoelectric Properties of Graphene Oxide Film Prepared with the Electrochemical Method Using Varying Levels of Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 457-466
49. DING Xu-Kun, LI Xiao-Min, GAO Xiang-Dong, ZHANG Shu-De, HUANG Yu-Di, LI Hao-Ran.Optical and Electrical Properties of CH3NH3PbI3 Perovskite Thin Films Transformed from PbO-PbI2 Hybrid Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 576-582
50. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
51. REN Xiang-Zhong, LIU Tao, SUN Ling-Na, ZHANG Pei-Xin.Preparation and Electrochemical Performances of Li1.2Mn0.54-xNi0.13Co0.13ZrxO2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1641-1649
52. LIU Jian-Hua, LIU Bin-Hong, LI Zhou-Peng.Fe3O4/Graphene Composites with a Porous 3D Network Structure Synthesized through Self-Assembly under Electrostatic Interactions as Anode Materials of High-Performance Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1650-1658
53. XUE Qing-Rui, LI Jian-Ling, XU Guo-Feng, HOU Peng-Fei, YAN Gang, DAI Yu, WANG Xin-Dong, GAO Fei.Effects of Surface Modification with Ag/C on Electrochemical Properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1667-1673
54. ZHANG Zhe, LIU Jie, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei.Wavelength-Interrogated Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Au-Ag Alloy Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1771-1777
55. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
56. LIU Xin, XIE Jing-Ying, ZHAO Hai-Lei, Lü Peng-Peng, WANG Ke, FENG Zhen-He, WANG Meng-Wei.Synthesis and Properties of FeSn2-C Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1281-1289
57. ZHAO Qing-Liang, LIU Yang, WEI Nan, WANG Sheng.Photoelectric Characteristics of Self-Assembled Semiconducting Carbon Nanotube Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1377-1383
58. WANG Wen-Jun, ZHAO Hong-Bin, YUAN An-Bao, FANG Jian-Hui, XU Jia-Qiang.Hydrothermal Sol-Gel Method for the Synthesis of a Multiwalled Carbon Nanotube-Na3V2(PO4)3 Composite as a Novel Electrode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1113-1120
59. HUANG Guo-Yong, XU Sheng-Ming, LI Lin-Yan, WANG Xue-Jun, LU Sha-Sha.Synthesis and Modification of a Lamellar Co3O4 Anode for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1121-1126
60. FU Ping-Feng, ZHANG Peng-Yi.Low-Temperature Electrostatic Self-Assembly of Noble Metals on TiO2 Nanostructured Films with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 965-972
61. ZHU Zhi, QI Lu, LI Wei, LIAO Xi-Ying.Preparation and Electrochemical Performance of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material by the Composite Co-Precipitation Method for High Energy/High Power Lithium Ion Secondary Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 669-676
62. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
63. ZHANG Qing-Qing, LI Rong, ZHANG Meng-Meng, GOU Xing-Long.Synthesis and Electrochemical Lithium Storage Performance of WO3 Nanorods/Graphene Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 476-484
64. WANG Jing-Sheng, WANG En-Jun, YU Yan-Long, GUO Li-Mei, CAO Ya-An.Visible Light Photocatalytic Activity of an In-Doped TiO2 Thin Film with a Three-Dimensional Ordered Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 513-519
65. YANG Wen-Chao, BI Yu-Jing, YANG Bang-Cheng, WANG De-Yu, SHI Si-Qi.Preparation and Electrochemical Characterization of Nano-LiMnPO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 460-466
66. WANG Jian-Tao, WANG Yao, HUANG Bin, YANG Juan-Yu, TAN Ao, LU Shi-Gang.Silicon Supported on Stable Si-O-C Skeleton in High-Performance Lithium-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 305-310
67. ZHAO Qiao, LU Dan-Feng, CHEN Chen, QI Zhi-Mei.Characterization of Mesoporous Silica Film Sensitized SERS Substrates Based on Evanescent-Wave Excitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2335-2341
68. WU Yue, LIU Xing-Quan, ZHANG Zheng, ZHAO Hong-Yuan.Preparation and Characterization of M(Ⅱ) and M(Ⅳ) Iso-Molar Co-Doped LiMn1.9Mg0.05Ti0.05O4 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2283-2290
69. ZHENG Jie-Yun, WANG Rui, LI Hong.Fabrication and Electrochemical Behavior of a Pure-Phase Li2MnO3 Thin Film for Cathode Material of Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1855-1860
70. JIANG Chun-Xiang, HU Yu-Xiang, DONG Wen, ZHENG Fen-Gang, SU Xiao-Dong, FANG Liang, SHEN Ming-Rong.Bias-Determined Cu2O and Cu Growth on TiO2 Surface and Their Photoelectrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1867-1875
71. LI Wen-Zhang, LIU Yang, LI Jie, YANG Ya-Hui, CHEN Qi-Yuan.Synthesis and Interfacial Electron Transfer of a Composite Film of Graphene and Tungsten Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1957-1962
72. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
73. HU You-Kun, REN Jian-Xin, WEI Qiao-Ling, GUO Xiao-Dong, TANG Yan, ZHONG Ben-He, LIU Heng.Synthesis of Rod-Like LiFePO4/C Materials with Different Aspect Ratios by Polyol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 75-82
74. WU Wei, JIANG Fang-Ming, ZENG Jian-Bang.Reconstruction of LiCoO2 Cathode Microstructure and Prediction of Effective Transport Coefficients[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2361-2370
75. ZENG Jian-Bang, JIANG Fang-Ming.A Mesoscale Smoothed Particle Hydrodynamics Model for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2371-2384
76. XUE Min, MIAO Qing, FANG Yu.Synthesis and Gelation Properties of Cholesterol-Based New Low-Molecular-Mass Gelators[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2005-2012
77. ZHONG Yan-Jun, LI Jun-Tao, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Synthesis of Na2MnPO4F/C with Different Carbon Sources and Their Performances as Cathode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1989-1997
78. CHI Ting-Yu, LI Han, WANG Geng-Chao.Hierarchically Porous Carbon/DMcT/PEDOT-PSS Ternary Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1981-1988
79. WANG Yang, SHAO Xiang, WANG Bing.Preparation, Characterization and Photocatalytic Activity of Cr-Doped Rutile TiO2(110) Single Crystal Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1363-1369
80. WU Hong-Bin, ZHANG Ying, YUAN Cong-Li, WEI Xiao-Pei, YIN Jin-Ling, WANG Gui-Ling, CAO Dian-Xue, ZHANG Yi-Ming, YANG Bao-Feng, SHE Pei-liang.Synthesis and Electrochemical Performance of Li4Ti5O12/CMK-3 Nanocomposite Negative Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1247-1252
81. LI Jian-Chang, WU Jun-Zhi, ZHOU Cheng, GONG Xing.Latest Studies on Metal-Molecule-Metal Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1123-1144
82. LIU Nian-Ping, SHEN Jun, GUAN Da-Yong, LIU Dong, ZHOU Xiao-Wei, LI Ya-Jie.Effect of Carbon Aerogel Activation on Electrode Lithium Insertion Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 966-972
83. TANG Lin, MA Xiao-Yan,, SONG Ying, ZHOU Dong.Ordered Porous Films Prepared by the Breath Figure Method Based on Polystyrene-b-polyacrylonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1107-1114
84. DENG Jie, TAO Jie, WU Tao, TAO Hai-Jun.Growth Mechanism and Characterization of Flexible TiO2 Nanowhisker Films Hydrothermally Synthesized in Dilute Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 858-866
85. ZHANG Zhe, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei.Surface Plasmon Resonance Sensing Properties of Nanoporous Gold Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 867-873
86. LIU Yong-Li, LIU Huan, LI Wei, ZHAO Qian, QI Yang.Effect of Substrate Temperature on the Growth and Microstructure of ZnO Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 631-638
87. DING Peng, XU You-Long, SUN Xiao-Fei.Synthesis and Performance of Nano MnO as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 293-297
88. YUAN Zhi-Hong, MA Jun, CHEN Xing, LIU Kai-Yu.P123-Assisted Rheological Phase Reaction Synthesis and Electrochemical Performance of Li3V2(PO4)3/C Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2898-2904
89. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, LIU Yang-Hao, LI Lu.Optimizing the Hydrothermal Synthesis of Micro-Sized Olivine LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2885-2892
90. LI Hui, PENG Hai-Lin, LIU Zhong-Fan.Two-Dimensional Nanostructures of Topological Insulators and Their Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2423-2435
91. CHEN Peng, TAN Xin, YU Tao.Effects of Total Pressure and Ar/O2 Flow Ratios on Photocatalytic Properties of TiO2 Thin Films Deposited by Direct Current Facing-Target Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2162-2168
92. LI Jie-Bin, XU You-Long, DU Xian-Feng, SUN Xiao-Fei, XIONG Li-Long.Improved Electrochemical Stability of Zn-Doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1899-1905
93. LI Xiao-Ning, BAI Shou-Li, YANG Wen-Sheng, CHEN Ai-Fan, SUN Li-Na, LIN Yuan, ZHANG Jing-Bo.Electron Transport Properties of One-Dimensional Structural SnO2 Belts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1797-1802
94. ZHOU Zhi-You, LIN Jian-Long, SHANG Shu-Jing, REN Jie, SUN Shi-Gang.Preparation of Dendritic Pt Thin Films and Their Anomalous Infrared Effects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1745-1750
95. ZHENG Hua-Rong, WANG Xiao-Wei, LIN Xia-Hui, GENG Qiang, CHEN Xun, DAI Wen-Xin, WANG Xu-Xu.Promoted Effect of Polyethylene Glycol on the Photo-Induced Hydrophilicity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1764-1770
96. HU Wen-Liang, XU Gang, MA Jian-Wei, XIONG Bin, SHI Ji-Fu.Optical and Phase Transition Properties of TixV1-xO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1533-1538
97. WANG Hui, XI Yan-Yan, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Electrochemical Synthesis of CdS Nanocrystals on a Gold Electrode Modified with a p-Aminothiophenol Self-Assembled Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1398-1404
98. ZHOU Wei, HUANG Qi-Yu, WANG Xiao-Chen, QI Fang-Yi, JIAO Fang, ZHENG Yi-Zhou.Fabrication and Characterization of Quasi-Solid-State Electrolyte Films Based on Polyvinyl Butyral[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1134-1138
99. XIONG Li-Long, XU You-Long, ZHANG Cheng, TAO Tao.Doping-Coating Surface Modification of Spinel LiMn2O4 Cathode Material with Al3+ for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1177-1182
100. LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun.Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 818-822
101. WANG Zhao, WU Feng, SU Yue-Feng, BAO Li-Ying, CHEN Lai, LI Ning, CHEN Shi.Preparation and Characterization of xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 823-830
102. HUANG Ye, LIU Yu-Yang, LI Wen-Zhang, CHEN Qi-Yuan.Effects of Calcination Temperature on Morphologies and Photoelectrochemical Properties of Anodized WO3 Nanoporous Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 865-870
103. LIU Qiu-Ping, HUANG Hui-Juan, ZHOU Yang, DUAN Yan-Dong, SUN Qing-Wen, LIN Yuan.Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Al-Doped TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 591-595
104. WANG Shao-Liang, TANG Zhi-Yuan, SHA Ou, YAN Ji.Synthesis and Electrochemical Performance of LiCoPO4 by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 343-348
105. LIU Lei, SONG Shi-Yong, ZHANG Ping-Yu.Preparation and Micro-Tribological Study on Dually Mixed Self-Assembled Monolayers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 427-432
106. GAO Ping, TAN Zhuo, CHENG Fu-Quan, ZHOU Heng-Hui, TAN Song-Ting.Effect of Doping with Ti4+ Ion on the Electrochemical Performance of LiFe0.6Mn0.4PO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 338-342
107. MAO Jing, DAI Ke-Hua, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability and Cycling Stability of Li1.07Mn1.93O4 Nanoflakes Synthesized via Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 349-354
108. YAN Bing-Xi, LUO Sheng-Yun, SHEN Jie.Photoelectric Properties of Mo Doped TiO2 Thin Films Deposited by DC Reactive Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 381-386
109. LI Bo.Investigation on Photocurrent Polarity of a Bulk Heterojunction Organic Photovoltaic Device Using a Ferroelectric Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 217-222
110. GONG Qiang, WANG Hong, LIAO Xiao-Zhen, MA Wei, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performance of Vanadium Modified LiFe0.5Mn0.5PO4/C Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 100-104
111. XU Ke, SHEN Lai-Fa, MI Chang-Huan, ZHANG Xiao-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 105-110
112. WANG Xin-Chun, HU Bin-Bin, WANG Guang-Jun, YANG Guang-Hong, WAN Shao-Ming, DU Zu-Liang.Preparation of CIGS Thin Films by Electrodeposition Method Using Ethanol as a Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2826-2830
113. SHI Cheng-Wu, CHEN Zhu, SHI Gao-Yang, SUN Ren-Jie.Preparation of Large Grain and Dense CdS Thin Films Using Ultrasonic Agitation Chemical Bath Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2821-2825
114. LI Jie-Bin, XU You-Long, XIONG Li-Long, WANG Jing-Ping.Improvement of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials by Nano-MgO Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2593-2599
115. YANG Xiao-Wei, HE Yu-Shi, LIAO Xiao-Zhen, MA Zi-Feng.Improved Graphene Film by Reducing Restacking for Lithium Ion Battery Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2583-2586
116. WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li.Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2587-2592
117. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
118. XU Shou-Dong, ZHUANG Quan-Chao, SHI Yue-Li, ZHU Ya-Bo, QIU Xiang-Yun, SUN Zhi.Electrochemical Impedance Spectra of Intercalation Compound Electrodes: Models and Theoretical Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2353-2359
119. DU Xiao-Qing, LI Hui-Qin, ZHU Qi-Rong, ZOU Zhi-Qiang, LIANG Qi.Growth and Nanotribological Properties of C60 Multilayer Films on Si(111)-7×7 Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2457-2461
120. ZHAO Hao-Chuan, SONG Yang, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He, DONG Jing, LIU Heng.Effect of Precursor Ingredient Temperature on the Performance of LiFePO4 by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2347-2352
121. BU Yu-Yu, LI Wei-Bing, YU Jian-Qiang, WANG Xiu-Tong, QI Mei-Ling, NIE Meng-Yan, HOU Bao-Rong.Fabrication of SrTiO3 Nanocrystalline Film Photoelectrode and Its Photoelectrochemical Anticorrosion Properties for Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2393-2399
122. GAO Wen-Chao, HUANG Tao, SHEN Yu-Dong, YU Ai-Shui.Phenolic Resin Coated Natural Graphite Oxide as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2129-2134
123. WANG Jian-Tao, ZHANG Xiao-Hong, WANG Hui, OU Xue-Mei.Super-Hydrophobic Silicon/Silica Hierarchical Structure Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2233-2238
124. NIE Ping, SHEN Lai-Fa, CHEN Lin, SU Xiao-Fei, ZHANG Xiao-Gang, LI Hong-Sen.Sol-Gel Synthesis and Electrochemical Performance of Porous LiMnPO4/MWCNT Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2123-2128
125. CHU Dao-Bao, LI Yan, SONG Qi, ZHOU Ying.Synthesis and Properties of LiFePO4/C Cathode Material with a New Carbon Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1863-1867
126. MAI Li-Qiang, YANG Shuang, HAN Chun-Hua, XU Lin, XU Xu, PI Yu-Qiang.Chemical Lithiation and Electroactivity of Nanomaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1551-1559
127. CHEN Lang, RAO Mu-Min, LI Wei-Shan, XU Meng-Qing, LIAO You-Hao, TAN Chun-Lin, YI Jin.Performance Improvement of Polyethylene-Supported PAMS Electrolyte Using Urea as Foaming Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1689-1694
128. ZHAO Xing, ZHUANG Quan-Chao, QIU Xiang-Yun, XU Shou-Dong, SHI Yue-Li, CUI Yong-Li.Electrochemical Performance of Cr2O3/TiO2 Composite Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1666-1672
129. LIU Ying-Hui, KANG Zhi-Xin.Preparation and Characterization of a Polymeric Dielectric Film with a Low Surface Free Energy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1777-1782
130. CHENG Feng, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, FANG Xue-Song, ZHANG Xin.Surfactant Carbonization to Synthesize a Fe3O4/C Composite and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1439-1445
131. WEN Zhen-Li, CAO Xiao-Ning, ZHOU Chun-Lan, ZHAO Lei, LI Hai-Ling, WANG Wen-Jing.Influence of Deposition Temperature on the SiNx:H Film Prepared by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1531-1536
132. Lü Rong-Guan, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, NULI Yan-Na.Electrodeposition and Electrochemical Property of Porous Li-Si Film Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 759-763
133. TANG Yan, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, ZHONG Yan-Jun, NIE Xiang, TANG Hong.Effects of Mixed Solvents on the High-Rate Performance of Li3V2(PO4)3/C Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 869-874
134. SU Chang, LU Guo-Qiang, XU Li-Huan, ZHANG Cheng, MA Chun-An.Synthesis and Properties of Spindle-Shaped LiFePO4 for the Cathode Material of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 609-614
135. XIAO Lixin, DUAN Laiqiang, CHAI Junyi, WANG Yun, CHEN Zhijian, QU Bo, GONG Qihuang.Fabrication of Large Area of Anodic Aluminum Oxide Ultrathin Film Directly onto an ITO Electrode with a Ti Buffer Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 749-753
136. CHEN Jing-Wei, WANG Xin-Qiang, REN Quan, LI Ting-Bin, YANG Hong-Liang, ZHANG Jing-Nan, LI Guo-Chao.Third Order Nonlinear Optical Properties of Benzyltriethylamine Bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato) Aurate(III)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 717-721
137. ZHANG Qiu-Mei, SHI Zhi-Cong, LI Yi-Xiao, GAO Dan, CHEN Guo-Hua, YANG Yong.Recent Advances in Fluorophosphate and Orthosilicate Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 267-274
138. CHEN Dong-Po, ZHANG Xiao-Dan, WEI Chang-Chun, LIU Cai-Chi, ZHAO Ying.Effect of Blocking Layers Prepared by the Hydrolysis of TiCl4 Solution on the Photovoltaic Performance of a Dye-Sensitized Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 425-431
139. WANG Xiao-Ya, CHENG Qian, HUANG Tao, YU Ai-Shui.Effect of Calcination Atmosphere on Li/Ni Disorder and Electrochemical Performance of Layered LiNi0.5Mn0.5O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 437-442
140. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia, ZHANG Jin-Qiu.Cathodic and Thermal Stabilities of the P(VdF-HFP)-Based Ionic Liquid Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 78-84
141. LU Xue-Bin, GUO Zhao-Hui, HUANG Rong, CHEN Ming-An.Preparation of a (3-Mercaptopropyl)triethoxylsilane Film on Copper and Its Corrosion Protective Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 108-112
142. CHEN Shi-Yu, WANG Zhao-Xiang, FANG Xiang-Peng, ZHAO Hai-Lei, LIU Xiao-Jiang, CHEN Li-Quan.Characterization of TiS2 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 97-102
143. ZHOU Xiao-Ling, HUANG Rui-An, WU Zhao-Cong, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Synthesis and Electrochemical Properties of High-Rate Spinel Li4Ti5Ol2/TiN Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3187-3192
144. WU Tao, TAO Jie, DENG Jie, TANG Yu-Xin, ZHU Hong, GAO Peng.Preparation and Characterization of One-Dimensional TiO2 Nanowire Films on a Flexible Stainless Steel Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3087-3094
145. CHANG Zhao-Rong, DAI Dong-Mei, LI Bao, TANG Hong-Wei.Effect of Hydrazine on the Performance of LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2633-2637
146. LI Ya-Juan, ZHAN Hui, LIU Su-Qin, HUANG Ke-Long, ZHOU Yun-Hong.Nanosized Flame Retarded HydroxideMagnesium/Poly(ethylene-oxide) Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2387-2391
147. LI Wen-Zhang, LI Jie, WANG Xuan, ZHANG Shu-Juan, CHEN Qi-Yuan.Photoelectrochemical Properties of Cubic Tungsten Trioxide Films Obtained by the Polymeric Precursor Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2343-2348
148. ZHU Yan-Feng, DU Rong-Gui, LI Jing, QI Hai-Qing, LIN Chang-Jian.Photogenerated Cathodic Protection Properties of a TiO2 Nanowire FilmPrepared by a Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2349-2353
149. DAI Ke-Hua, MAO Jing, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Synthesized via a Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2130-2134
150. SUN Wen-Li, XU Jun, LU Wen-Qi.Chemical Structure and Growth Mechanism of a-SixC1-x:H Films Prepared by Plasma Enhanced Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2311-2316
151. CHAO Wen-Liu, WAN Yong, WANG Yun-Xia, LIU Chang-Song.Tribological Properties of Cu-Doped TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2317-2322
152. SHEN Qian, GAN Lin, LIU Song, CAO Yang, WANG Zhen-Xing, HUI Jing-Shu, GUO Xue-Feng.Reversible Photomodulation of Organic Transistor Performance by Conformation-Induced Capacitive Coupling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1941-1946
153. QIU Xiang-Yun, ZHUANG Quan-Chao, WANG Hong-Ming, CUI Yong-Li, FANG Liang, SUN Shi-Gang.Influence of Electrolyte Composition on the Intercalation-Deintercalation Process of Lithium Ion in Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1499-1506
154. QU Xiao-Hua, LIU Jie, WANG Zhao-Xiang, CAO Dian-Liang, FANG Xiang-Peng, ZHANG Ling, DUAN Jing-Lai, YAO Hui-Jun, CHEN Yan-Feng, SUN You-Mei, HOU Ming-Dong.Preparation of Microporous Membranes by Swift Heavy Ion Irradiation and Impedance Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1722-1726
155. ZHANG Xiao-Yu, JIANG Wei-Jun, ZHU Xiao-Pei, QI Lu.Characterization of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Synthesized by Wet-Chemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1507-1514
156. ZHANG Hui-Juan, SONG Huai-He, ZHOU Ji-Sheng, ZHANG Hong-Kun, CHEN Xiao-Hong.Preparation and Electrochemical Properties of SnO2/Onion-Like Hollow Carbon Nanoparticle Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1259-1263
157. YANG Chang-Hu, MA Zhong-Quan, LI Feng, HE Bo, YUAN Jian-Hui, ZHANG Zhen-Hua.Spectrum Analysis on Phase Transformations in TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1349-1354
158. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia.Preparation of an Ionic Liquid Gel Polymer Electrolyte and Its Compatibility with a LiFePO4 Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1233-1238
159. YUAN Wei-Zhong, ZHANG Feng-Bo, YUAN Jin-Ying, XIE Xu-Ming, HONG Xiao-Yin.Effect ofMolecular Structure on the Surface Morphology of Ultrathin Films by Competing Crystallization and Dewetting Processes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1157-1163
160. CHANG Yu-Qing, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Electrodeposition and Electrochemical Properties of Ternary Sn-Co-Zn Alloy Electrodes as Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 561-566
161. XIONG Li-Zhi, HE Ze-Qiang.A New Rheological Phase Route to Synthesize Nano-LiVOPO4 Cathode Material for LithiumIon Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 573-577
162. CHANG Zhao-Rong, YU Xu, TANG Hong-Wei, WEI Wen-Qiang, DAI Dong-Mei.Influence of Al Doping Content on the Structure and Electrochemical Properties of LiNi1/3Co2/3-xAlxO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 567-572
163. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
164. WANG Xiao-Yan, DONG Gui-Fang, QIAO Juan, WANG Li-Duo, QIU Yong.Preparation and Field-Effect Property of Solution-Processed Multilayer Zinc Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 249-252
165. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
166. LI Zhen-Hua, JIANG Yuan, ZHAO Pei, SHANG Xue-Fu, YANG Hui, WANG Miao.Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotube Films with Large Area and High Purity by Arc-Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2395-2398
167. CHEN Xun, GENG Qiang, LIU Jun-Feng, DING Zheng-Xin, DAI Wen-Xin, WANG Xu-Xu.Influence of Conducting Substrates on the Photoinduced Hydrophilicity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2237-2242
168. QU Shao-Hua, JIA Li-Hui.Mechanical Properties of Si/DLC Films on Au and Au-Cu Substrates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2391-2394
169. TAN Xiao-Lan, CHENG Xin-Qun, MA Yu-Lin, ZUO Peng-Jian, YIN Ge-Ping.Film Formation and Cycleability of LiBOB-Based Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1967-1971
170. ZHANG Jing-Yu, LIU Qing-Feng, LIU Qian.Combinatorial Optimization for the Anti-Corrosion Properties of Ti Doped Zn-Al Alloy Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1763-1768
171. DONG Xiang, TAO Jie, LI Ying-Ying, WANG Tao, ZHU Hong.Photoelectrochemical Properties of Three-Dimensional Network TiO2 Nanowire Film Prepared by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1874-1882
172. ZHENG Jun-Chao, LI Xin-Hai, WANG Zhi-Xing, LI Jin-Hui, WU Ling, LI Ling-Jun, GUO Hua-Jun.A Coalescence Mechanism for the Composite Cathode Material xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1916-1920
173. FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing.Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1490-1494
174. ZHONG Mei-E, ZHOU Zhi-Hui, ZHOU Zhen-Tao.Electrochemical Performance of High-Density LiFePO4/C Composites Synthesized by Solid State-Carbothermal Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1504-1510
175. LIANG Ji-Ran, HU Ming, WANG Xiao-Dong, LI Gui-Ke, JI An, YANG Fu-Hua, LIU Jian, WU Nan-Jian, CHEN Hong-Da.Fabrication and Infrared Optical Properties of Nano Vanadium Dioxide Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1523-1529
176. JIANG Dong-Dong, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Fabrication and Characterization of Tin Nanorod Electrodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1481-1484
177. CAO Yong-Qiang, LONG Hui-Jin, CHEN Yong-Mei, CAO Ya-An.Photocatalytic Activity of TiO2 Films with Rutile/Anatase Mixed Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1088-1092
178. HU Guo-Rong, CAO Yan-Bing, PENG Zhong-Dong, DU Ke, JIANG Qing-Lai.Preparation of Li2FeSiO4 Cathode Material for Lithium-Ion Batteries by Microwave Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1004-1008
179. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
180. WANG Hao, ZHONG Cheng, JIANG Cheng-Jie, GU Xiong, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Electrochemical Behavior of ITO Films during Anodic and Cathodic Polarization in Sodium Hydroxide Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 835-839
181. FAN Xiao-Yong, ZHUANG Quan-Chao, WEI Guo-Zhen, KE Fu-Sheng, HUANG Ling, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Fabrication and Performance of Cu6Sn5 Alloy Anode Using Porous Cu as Current Collector[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 611-616
182. WU Feng, WANG Meng, SU Yue-Feng, CHEN Shi.Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by TiO2-Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 629-634
183. ZHANG Guo-Qiang, MA Li, WU Zhong-Jie, ZHANG Hai-Yan, NI Pei.Electrochemical Behaviour of the Composite Polymer Electrolyte P(VDF-HFP)-PMMA/CaCO3(SiO2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 555-560
184. MA Ruo-Biao, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Preparation and Electrochemical Performance of Tin-Dioxide Filled Multi-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 441-445
185. ZHUANG Quan-Tiao, WEI Guo-Zhen, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Influence of Temperature on the Performance of a Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 406-410
186. XU Jie; YAO Wan-Hao; YAO Yi-Wen; WANG Zhou-Cheng; YANG Yong.Effect of Fluoroethylene Carbonate Additive on the Performance of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 201-206
187. YUAN Jia-Guo; ZHANG Yu-Zhi; LE Jun; SONG Li-Xin; HU Xing-Fang.Spectrum Investigations of Chloro-Alkoxide Sol-Gel Nanostructured Tungsten Oxide Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 267-272
188. LI Yang; XIE Hua-Qing; TU Jiang-Ping.SnS with Various Morphologies and Sizes as Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 365-370
189. ZHANG Hong-Wei, ZHANG Zheng-Fu, LI Yang, YANG Xi-Hun, LIU Shuo.Structural Effects and Electrooxidation Activity of a Two-Dimensional Multilayer PtRu/PtNd Alloy Nanostructure Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2268-2274
190. GAO Cheng-Yao; CHANG Ming.Ta/BDD Film Electrode for Electrochemical Oxidation Nitrophenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1988-1994
191. ZHAO Feng-Ming; SHEN Hai-Ping; CHEN Zhao-Yang; MA Chun-An.Electrocatalytic Reduction of Maleic Acid at Bundles of TiO2 Anodization Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2139-2142
192. HUO Wei-Liang; LIU Qing-Feng; LIU Qian; ZHU Li-Hui; WANG Li.Application of Combinatorial Material Chip Method in Screening of Anticorrosion Zn-Al Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1703-1708
193. WANG Shuo; LUO Chong; ZHAO Ying; XIONG Shao-Zhen.Al-Induced Crystallization of Polycrystalline Silicon Thin Films Based on Solution Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1689-1693
194. YANG Shun-Yi; WANG Xian-You; WEI Jian-Liang; LI Xiu-Qin; TANG An-Ping.Preparation and Electrochemical Performance of Na-Mn-O Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1669-1674
195. HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Thin Film Electrode Fabricated by Ink-Jet Printing Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1563-1567
196. ZHANG Hua; ZHOU Yong-Ning; WU Xiao-Jing; FU Zheng-Wen.Electrochemical Properties of CuF2 Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1287-1291
197. LI Fan-Qun; LAI Yan-Qing; ZHANG Zhi-An; GAO Hong-Quan; YANG Juan.Electrochemical Behaviors of Et4NBF4+LiPF6/EC+PC+DMC Electrolyte on Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1302-1306
198. WANG Meng; WU Feng; SU Yue-Feng; CHEN Shi.Electrochemical Characteristics of Y2O3-Coated LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1175-1179
199. AO Jian-Ping; SUN Guo-Zhong; YAN Li; KANG Feng; YANG Liang; HE Qing; ZHOU Zhi-Qiang; LI Feng-Yan; SUN Yun.Properties of One-Step Electrodeposited Cu(In1-x, Gax)Se2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1073-1079
200. TANG Yu-Xin; TAO Jie; TAO Hai-Jun; WU Tao; WANG Ling; ZHANG Yan-Yan; LI Zhuan-Li; TIAN Xi-Lin.Fabrication and Characterization for Transparent Electrodes of TiO2 Nanotube Arrays on Fluorine-Doped Tin Oxide-Coated Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1120-1126
201. WANG Jian-Hua; LI Bin; WU Hai-Yan; GUO Yu-Zhong.Synthesis of Mesoporous SnO2 and Its Application in Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 681-685
202. WANG Ya-Dan; WANG Jian; MU Qi-Yong; LI Yong-Wei; QI Lu.Electrochemical Performances of LiMn2O4-based Electrode with Water-soluble Binder[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 14-17
203. QI Lu; SONG Zhao-Shuang; XU Hua; MAO Yong-Zhi; WU Ning-Ning; LIU Zheng-Yao.Electrochemical Performance of LithiumIon Battery Power Syetemfor Electric Vehicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 21-25
204. ZHANG Chun-Ling; JIANG Wei-Jun; ZHANG Jing; QI Lu.Performance of LiMn1.5Ni0.5-xCuxO4 as 5V Cathode Material for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 31-35
205. TANG Ding-Guo.Application of Polymer LithiumIon Batteries Based on IPN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 18-20
206. HOU Xian-Quan; JIANG Wei-Jun; QI Lu; HAN Li-Juan.Synthesis and Properties of Layered LiNi0.8Co0.2-xMgxO2 Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 40-45
207. FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 36-39
208. WANG Hai-Yan; LIU Xin-Hou; WU Da-Yong.Electrospinning and Electrospun Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 67-74
209. AN Hong-Li; WU Ning-Ning; LEI Xiang-Li; XU Jin-Long; QI Lu.Electrochemical Performance of LithiumIon Battery for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 60-66
210. GUO Ying-Jun; CHEN Hui; QI Lu.Progress in Electrolyte Solutions for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 80-89
211. LEE Meng-Lung; LEE Yi-Da; CHANG Chie-Tai; GAO Tong-Han; LEE Torng-Jinn.Application and Technology of Aluminum Bag Lithium-Ion Polymer Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 100-106
212. GUO Ying-Jun; LI Qi-Qi-Ge; NING Ying-Kun; QI Lu; TANG Hong-Wu.Performance of Liquid Electrolyte for Lithium-ion Battery at Elevated-temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 1-4
213. HU Jing; YANG Mei-Ni; LU Feng-Ting; DING Li-Ping; ZHANG Shu-Juan; FANG Yu.Monolayer Assembly of Pyrene on Glass Plate Surface and Its Selective Sensing Performances to Organic Copper (II) Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1839-1845
214. FENG Hua-Jun; CHEN Yuan;DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; MA Jian-Wei; QI Lu.Preparation and Characterization of a Novel Kind of Polymer Electrolyte Composite Membrane for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1922-1926
215. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Preferred Orientation of Crystals and the Intensity Ratios of XRD Peaks of Cathode Material LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1948-1953
216. HOU Chun-Ping; YUE Min.A Novel Cathode Material Lithium Vanadium Phosphate Synthesized by Liquid-phase Sphericizing Granulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1954-1957
217. CHU Yan-Qiu; WU Bo; WU Liang; SHUI Qing; FU Zheng-Wen.Electrochromic Properties of Bismuth Oxide Thin Films Prepared by Reactive Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1787-1791
218. MAN Yi; ZONG Rui-Long; ZHU Yong-Fa.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi2MoO6 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1671-1676
219. ZHU Lei; CUI Xiao-Li; SHEN Jie; YANG Xi-Liang; ZHANG Zhuang-Jian.Visible Light Photoelectrochemical Response of Carbon-doped TiO2 Thin Films Prepared by DC Reactive Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1662-1666
220. ZHANG Wei; WANG Shu-Liang; MA Yun-Qing; WANG Cui-Ping; LIU Xing-Jun.Influence of Interface Diffusion between Al Substrate and TiO2 Filmon Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1347-1352
221. YUAN Hao; LI Qing-Hua; SHA Fei; XIE Li-Li; TIAN Zhen; WANG Li-Jun.Application of Ultraviolet Treatment in the Synthesis of Pure-silica Zeolite Thin Films with Low Dielectric Constant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1219-1223
222. TANG Hong-Wei; ZHU Zhi-Hong; CHANG Zhao-Rong; CHEN Zhong-Jun.Drawing and Application of Phase Diagram Related to Eutectic Mixed Lithium Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1265-1268
223. LI Shi-Bin; WU Zhi-Ming; ZHU Kui-Peng; JIANG Ya-Dong; LI Wei; LIAO Nai-Man.Effect of Substrate Temperature on the Optical Properties of a-Si:H Films by RF-PECVD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1252-1256
224. YANG Hui; SHEN Qian-Hong; GAO Ji-Wei.Morphology Control of Anatase TiO2 Films Prepared at Low Temperature Using 4,4’-isopropylidenediphenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1269-1274
225. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
226. ZHANG Hong-Fang; FU Ping-Ping; SONG Ying-Jie; DU Chen-Shu; YANG Hua-Bin; ZHOU Zuo-Xiang; WU Meng-Tao; HUANG Lai-He.Preparation and Properties of Sandwich-type Si/Fe/Si Film Anode for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1065-1070
227. TAI Hui-Ling; JIANG Ya-Dong; XIE Guang-Zhong; DU Xiao-Song; CHEN Xuan.Preparation and Gas Sensitive Properties of Polyaniline/Titanium Oxide Composite Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 883-888
228. WU Lun-Peng; ZHAO Lian-Hua; ZHANG Hai-Ming; ZHAO Qing-Nan.Effects of the Adsorption of Oxygen on the Photocatalytic Activity of TiO2 Films Using PhotocurrentMethod[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 765-768
229. WU Yan; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Interfacial Structure of Ta2O5/Si Filmand Photoactivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 625-629
230. LIU Su-Qin; LI Shi-Cai; HUANG Ke-Long; CHEN Zhao-Hui.Effect of Doping Ti4+ on the Structure and Performances of Li3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 537-542
231. YANG Ya-Jie; JIANG Ya-Dong; XU Jian-Hua.Preparation and Properties of Conducting Polymeric Ultrathin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 484-488
232. MA Liang; MA Jie; LIU Hui.Composite Electrodeposition of CoNiP-BaFe12O19Magnetic Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 590-594
233. YAN Shan-Shan;WU Lian-Di;CHEN Feng;ZHANG Jin-Long.Low-temperature Preparation and Characterization of TiO2 Thin Films with a Bicrystalline Framework[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 414-418
234. YANG Xi-Kun;LI Yang;HENG Gen-Hua.Structure and Catalytic Properties of PtRu Alloy Thin-film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 389-393
235. GAO Li-Ning;LU Feng-Ting;HU Jing; FANG; Yu.Progress in the Studies of Fluorescent Film Sensors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 274-284
236. ZHANG Shi-Cheng;YAO Wen-Qing;ZHU Yong-Fa;SHI Li-Yi.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi2WO6 Films with Visible Light Response[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 111-115
237. HUANG Ke-Long;YANG Sai;LIU Su-Qin;WANG Hai-Bo.Kinetics of Electrode Processes of LiFePO4 in Saturated Lithium Nitrate Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 129-133
238. QIN Hai-Ying;XIE Jian;MI Jian-Li;TU Jian;ZHAO Xin-Bing.Solvothermal Synthesis and Electrochemical Lithiation/Delithiation Performance of FeSb2 Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1555-1559
239. HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang.Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1537-1541
240. XU Yu-Hong;ZHANG Bao-Hong;GONG GUI-Ying;MA Ping .Electrochemical Properties Study of Sb2O3 doped Li4Ti5O12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1336-1341
241. XIE Jian;ZHAO Xin-Bing;YU Hong-Ming;QI Hao;CAO Gao-Shao;TU Jiang-Ping .Preparation, Characterization and Electrochemical Li-absorption/extraction Behaviors of Nanosized Co-Sn Intermetallic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1409-1412
242. LIU Wen-Yuan;LI Chi-Lin;FU Zheng-Wen .Stability of Lithium Phosphorous Oxynitride Thin Films in Humid Air[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1413-1418
243. ZHOU Yong-Ning;WU Chang-Liang;ZHANG Hua;WU Xiao-Jing;FU Zheng-Wen.The Electrochemical Properties of LiF-Ni Nanocomposite Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1111-1115
244. CHEN Ming-An;XIE Xuan;QI Hai-Ying;ZHANG Xin-Ming;LI Hui-Zhong;YANG Xi .Characterization of Self-assembled Bis-[triethoxysilylpropyl]tetrasulfide Silane Films on Surface of 2A12-T6 Aluminum Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 1025-1029
245. ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao.One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 840-844
246. ZHAO Feng-Ming;MA Chun-An;CHU You-Qun;XU Ying-Hua.Oxygen Reduction on Ni-MnO2 Electrode in Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 716-720
247. WANG Zhong;TIAN Wen-Huai;LI Xing-Guo.Synthesis and Electrochemical Properties of Sn-Sb Alloy Prepared by Hydrogen Plasma-metal Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 752-755
248. ZHONG Cheng;JIANG Yi-Ming;LUO Yu-Feng;LIAO Jia-Xing;WU Wei-Wei;LI Jin.Two New Methods for Characterizing the Kinetics of the Complexation of Metal/Organic Thin Films and Oxidation of Metal Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 696-700
249. ZHOU Li-Jun;YAN Shan-Shan;TIAN Bao-Zhu;CHEN Feng;ZHANG Jin-Long;HUANG Jia-Zhen.Preparation and Characterization of Anatase-Brookite TiO2 Film on the PET Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 569-573
250. XUE Ming-Zhe; CHENG Sun-Chao; YAO Jia; FU Zheng-Wen.Electrochemical Properties of SnSe Thin Film Electrode Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 383-387
251. LI Hai-Ling; WANG Wen-Jing; KANG Guo-Hu; HUANG Jin-Zhao; XU Zheng.The Effect of Reactive Pressure to Fe:NiOx Film as Anode Catalytic Film in Hydrogen Producing System by Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 330-334
252. XU Meng-Qing; ZUO Xiao-Xi; LI Wei-Shan; ZHOU Hao-Jie; LIU Jian-Sheng; YUAN Zhong-Zhi.Effect of Butyl Sultone on the Li-ion Battery Performance and Interface of Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 335-340
253. YANG Xiao; NI Jiang-feng; HUANG You-yuan; CHEN Ji-tao; ZHOU Heng-hui; ZHANG Xinxiang.Effect of Ti-Doping on Different Morphologic LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 183-188
254. SHI Jian-zhen; FANG Jing-huai; MU Ren-wang; LI Ya-li.Preparation of Au Core-Ag Shell Nanoparticles Film and Its SERS Activity Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 135-140
255. ZHUANG Quan-chao; FAN Xiao-yong; XU Jin-mei; CHEN Zuo-feng; DONG Quan-feng; JIANG Yan-xia; HUANG Ling; SUN Shi-gang.Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of the First Delithiation of Spinel Lithium Manganese Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 234-238
256. WANG Ying; LIU Wen-yuan; FU Zheng-wen.Electrochemistry of Mn4N with Lithium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 65-70
257. DAI Wen-xin; WANG Xu-xu; FU Xian-zhi; LIU Ping; LIN Hua-xiang.Effect of Halides on Photo-induced Hydrophilicity over TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1274-1279
258. WANG Guo-guang WANG Jian-ming MAO Wen-qu LIU Li-qing ZHANG Jian-qing CAO Chu-nan.Structure and Electrochemical Performance of LiNiyCo0.1-yMn1.9O4 Cathode Materials Prepared by a Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1285-1290
259. LIU Ping; JIANG Yi-ming; GUO Feng; XIE Heng-bo; LI Jin.Studies on the Transport Behavior in Ag/TCNQ Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1073-1075
260. TANG Xin-cun; HUANG Bo-yun; HE Yue-hui.Dependence of Li+ Diffusion Coefficients in LiMn2O4 on Charge/Discharge Cycles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 957-960
261. PENG Feng; CHEN Shui-hui; ZHANG Lei; WANG Hong-juan; XIE Zhi-yong.Preparation of Visible-light Response Nano-sized ZnO Film and Its Photocatalytic Degradation to Methyl Orange[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 944-948
262. TANG Zhi-yuan; LU Xing-he; ZHANG Na.The Anion-cation Multiple Doping Effect of Spinel Cathode Materials on Electrochemical Speciality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 934-938
263. HUANG You-yuan; ZHOU Heng-hui; CHEN Ji-tao; GAO De-shu; SU Guang-yao.The Effect of Ti4+, Mg2+ Co-doping on Performance of LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 725-729
264. XUE Ming-zhe; FU Zheng-wen.Electrochemical Properties of LiFePO4 Cathode Thin Film Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 707-710
265. CHEN Zhi-gang; TANG Yi-wen; ZHANG Li-sha; CHEN Zheng-hua; JIA Zhi-jie.Electrochemical Deposition and Characterization of Zinc Oxide Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 612-615
266. XIONG Yu-hua; LI Feng-yi.Degradation of Polyethylene Film by Fe3+/TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 607-611
267. LI Jian-Kang; YAO Xi.

Preparation and Study on Pb(ZrxTi1-x)O3 Ferroelectric Thin Films and Compositionally Graded Thin Films on LaNiO3/Si Substrates

[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 512-516

268. TANG Zhi-Yuan;ZHANG Na;LU Xing-He;HUANG Qing-Hua.Characterizations of Spinel LiMn2-xZrxO4 Cathode for Lithium-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 89-92
269. BAO Xing-Wang;ZHANG Jin-Long;LIANG Xue-Hai;HUANG Jia-Zhen;ZHANG Li-Zhong.Preparation of TiO2 Thin Films at Low Temperature and Characterization of Their Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 69-73
270. Wang Juan; Zhang Chang-Rui; Feng Jian.Modification of Nanoporous Silica Film by Trimethylchlorosilane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1399-1403
271. Yu Chun-Ling;Zhai Jin;Ge Hong-Li;Wan Mei-Xiang;Jiang Lei;Li Ze-Sheng;Li Tie-Jin.Ordered Self-assembly of Polymer Nano-structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1258-1261
272. Wang Hai-Shui;Wang Yi-Bing;Xi Shi-Quan.A Review for the Preparation and Structural Characterization of Thin Films of Charge-Transfer Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1281-1286
273. Shen Jie;Wo Song-Tao;Cui Xiao-Li;Cai Zhen-Wei;Yang Xi-Liang;Zhang Zhuang-Jian.Photoelectrochemical Characteristics of Nano-Titanium Dioxide Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1191-1195
274. Chang Xiao-Yan;Wang Zhi-Xing;Li Xin-Hai;Kuang Qiong;Peng Wen-Jie;Guo Hua-Jun;Zhang Yun-He.Synthesis and Performance of LiMnPO4 Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1249-1252
275. Wang Zhi-Xing;Xing Zhi-Jun;Li Xin-Hai;Guo Hua-Jun;Peng Wen-Jie.Study on Al2O3-modified LiMn2O4 Prepared by Heterogeneous Nucleation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08): 790-794
276. Cao Jiang-Lin;Leng Wen-Hua;Zhang Jian-Qing;Cao Chu-Nan.Adsorption Behavior and Photooxidation Kinetics of OH- at TiO2 Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 735-739
277. Ren Da-Sen;Bei Zong-Min;Huang Li;Shen Jie;Cui Xiao-Li;Yang Xi-Liang;Zhang Zhuang-Jian.The Effect of Dopant Sb on the Superhydrophilicity and the Microstructure of the Nanoscale TiO2 Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 414-416
278. Liao Wei;Wei Fang;Cao Wei-Xiao;Zhao Xin-Sheng.Monitoring Layer-by-layer Assembling of Films Containing Diazo-resines by Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 405-408
279. Liu En-Hui;Li Xin-Hai;Hou Zhao-Hui;He Ze-Qiang;Deng Ling-Feng.Chemical Diffusion Behaviors of Lithium-ion in the LiV3O8 Prepared by Wet Method Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 377-381
280. Chen You-Jiang;Sun Shi-Gang;Gong Hui;Chen Sheng-Pei;Zhou Zhi-You;Li Jun-Tao.Nanostructured Films Prepared on Pt Microelectrode through Square Wave Oxidation-reduction Cycles and Their Particular IR Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(02): 129-133
281. Wang Zhan-Liang;Tang Zhi-Yuan.Research on the Interfacial Properties of Polymer Electrolyte by A.C.Impedance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(12): 1097-1101
282. Li Jian-Gang;Wan Chun-Rong;Yang Dong-Ping;Yang Zhang-Ping.Effect of Cell Temperature on the Electrochemical Reaction of LiNi3/8Co2/8Mn3/8O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1030-1034
283. Ren Da-Sen;Cui Xiao-Li;Zhang Qun;Wo Song-Tao;Yang Xi-Liang;Zhang Zhuang-Jian;Lu Ming.Characteristics of SiO2-TiO2 Complex Thin Films Prepared by Sol Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 829-833
284. Zhang Wen-Kui;Yang Xiao-Guang;Wang Yun-Gang;Yu Li-Yang;Ma Chun-An.Electrochemical Behaviors of Pd/Mm Rare Earth Film Electrodes in KOH Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 569-572
285. Wang Shan;Fang Yu;Zhang Ying;Wang MingZhen;Hu DaoDao;Liao YiKun.Preparation of Chitosan/CdS Composite Films and Their Sensing Properties to Pyridine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 514-518
286. Chen Ji-Tao;Zhou Heng-Hui;Chang Wen-Bao;Ci Yun-Xiang.Effect of Particle Size on Lithium Intercalation Performance of Graphite Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 278-282
287. Zhang Xi-Yao;Pan Xin-Yu;Zhang Qi-Feng;Xu Bei-Xue;Jiang Hong-Bing;Liu Chun-Ling;Gong-Qi-Huang;Wu Jin-Lei.Synthesis of Silver Oxide Nano-scale Thin Films and Photoactivated Dynamic Luminescence from Their Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 203-207
288. Cui Xiao-Li;Jiang Zhi-Yu.Electrochemical Behavior of ITO/TiO2 Electrode under UV Illumination[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(11): 1014-1017
289. Tang Xin-Cun;He Li-Ping;Chen Zong-Zhang;Xia Xi.Determination of the Li+ Diffusion Coefficient in Graphite By the Method of the Ratio of Potentio-charge Capacity to Galvano-charge Capacity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 705-709
290. Zhao Zhuan-Qing;Yao Su-Wei;Zhang Wei-Guo;Gong Zheng-Lie.Preparation and Photoelectrochemical Performance of Photoelectrode of TiO2 Film on Nickel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 473-476
291. Zhang Sheng-Mao;Gao Yong-Jian;Zhang Zhi-Jun;Dang Hong-Xin;Liu Wei-Min;Xue Qun-Ji.Preparation and Characterization of Selfassembly Nanocomposite Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 451-454
292. Zhao Wen-Kuan;Fang You-Ling.Synthesis of Photocatalytic Activity TiO2 Thin Films at LowTemperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(04): 368-371
293. Wang Zhan-Liang;Tang Zhi-Yuan;Geng Xin;Xue Jian-Jun.Research on Novel PMMAbased Gel Electrolyte for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 272-275
294. Zhao Ming-Shu;Zhai Yu-Chun;Tian Yan-Wen.Study on Kinetics of Synthesizing Spinel LiMn2O4 for Lithium-ion Battery Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 188-192
295. Chen Ji-Tao;Zhou Heng-Hui;Chang Wen-Bao;Ci Yun-Xiang.pyrolytic Carbon Coated Graphite Anode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 180-182
296. Ma Jian-Hua;Wu Guang-Ming;Cheng Yin-Bing;Sun Qi;Wang Jun-Ling;Shen Jun;Wang Jue.Preparation of Hydrophobic Optical Silica Thin Film with Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(12): 1112-1116
297. Yu Hai-Hu;Wu Hong-Biao;Li Xiao-Fu;Zhu Yun-Zhou;Jiang De-Sheng.Self-assembly and Optical Properties of Silica Nanoparticulate Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(12): 1057-1061
298. Xiao Xu-Rui;Zhang Jing-Bo;Lin Yuan;Yin Feng;Li Xue-Ping.Study of the Kinetics of Nanocrystalline Semiconductor Thin Film Electrode Processes by Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(10): 918-923
299. Zhang Li;Ren Yan-Jie;Cai Sheng-Min.Photoelectrochromism of Dyesensitized Nanoporous TiO2 Film Combined with Electrodeposited MoO3 Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(09): 817-819
300. Tang Zhi-Yuan;Xue Jian-Jun;Li Jian-Gang;Wang Zhan-Liang.Discharge Process of Insertion Electrodes Controlled by Lithium Ion Diffusion in Solid Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 526-530
301. Tang Zhi-Yuan;Xue Jian-Jun;Liu Chun-Yan;Zhuang Xin-Guo.Determination of the Lithium Ion Diffusion Coefficient in Graphite Anode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(05): 385-388
302. Yu Jia-Guo;Zhao Xiu-Jian;Chen Wen-Mei;Lin Li;Zhang Ai-Li.Photocatalytic Activity and Hydrophilic Property of TiO2/SiO2 Composite Nanometer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 261-264
303. Zhang Yu-Zhi;Kuai Su-Lan;Huang Yin-Song;Wang Zhong-Chun;Hu Xing-Fang.X-ray Photoelectron Spectroscopic Study on Electrochromic Molybdenum Oxide Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 79-82
304. Wu Wei-Dong;Zhang Zhan-Wen;Luo Jiang-Shan;Tang Yong-Jian;Zheng Yong-Ming;Lu Xiao-Ming;Zhao Peng-Ji.Study of CuxC60 Film UV-Vis Absorption Spectrum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 83-86
305. Yu Jia-Guo, Zhao Xiu-Jian, Zhao Qing-Nan.Preparation and Characterization of TiO2 Nnometer Thin Films by Sol-gel Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 792-797
306. Li Ming, Yang Hua-Quan.Lithiation Behavior of α-Fe2O3 in LiOH Electrolyte Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 735-740
307. Li Jian-Chang, Xue Zeng-Quan, Zhang Hao, Zeng Yan, Liu Wei-Min, Wu Quan-De.Chiral Fractal Patterns of TCNQ Thin Films Grown by Vacuum Evaporation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 579-582
308. Li Jian-Chang, Song Yan-Lin, Xue Zeng-Quan, Liu Wei-Min, Jiang Lei, Zhu Dao-Ben.Microstructure and Electric Properties of Polyaniline-TCNQ Complex Thin Film Grown by Vacuum Evaporation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(04): 289-293
309. Qiu Jian-Bin, Cao Ya-An, Ma Ying, Guan Zi-Sheng, Yao Jian-Nian.Effect of Substrates of Photocatalytic Activity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(01): 1-4
310. Chen Chao-Hui, Yao Jian-Nian.Preparation of Photochromic WO3/4,4'-BPPOBp Superlattice Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 865-867
311. Jiang Li-Zhong, Zhou Ming-Fei, Liu Xian-Nian, Qin Qi-Fei.CeO2 Thin Film as a Lithium-ion-storage Mterial Fabricted by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(08): 752-756
312. Tang Xiao-Ming, Wei Sai-Zhen, Mao Zu-Sui, Li Hai-Yang, Chen Xiao-Feng, Zheng Yong-Ming.Fractal Characteristics of Film Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(05): 403-406
313. Zhou Heng-Hui, Chen Ji-Tao, Ci Yun-Xiang, Liu Chang-Yan.A Simple Method to Evaluate Lithium Insertion Capacity of PPP-based Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 477-480
314. Zhong Chong-Min, Wang-De-Zheng, Takashi Ushikubo, Keisuke Wada.The Adsorption of Methanol,Water and Ethylene on a Niobium Oxide Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 219-225
315. Xiao Zhong-Dang, Huang Dan, Gu Jian-Hua, Lu Zu-Hong.X-ray Photoelectron Spectroscopy Study of the Deposition of TiO2 Thin Films on Self-assembly Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(01): 57-62
316. Dai Zhen-Wen,Liu Bo,Pan Shou-Fu.Growth Mechanisms of Diamond(111) Surface from Acetylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 904-907
317. Tan Hai-Shu,Chen Li-Chun,Yang Xiao-Hui,Wang Xiang-Jun,Xie Hong-Quan,Gao Guang-Hu.Thin Film Light-emitting Diodes with Organic/Inorganic Heterostructure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 942-945
318. He Jian-Jun,Gao Ying-Hong,Bi Zhi-Chu,Shen Tao.Photo-electric Responses of Various Fluorescein Esters-Anthroic Esters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 174-178
319. Chen Li-Chun,Deng Zhen-Bo,Wang Xiang-Jun,Xu Xu-Rong,Yao Jian-Quan.AC Electroluminescent Device Based on Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(08): 755-757
320. Wu Zheng-Hua,Qiu Si-Chou,Huang Han-Yao,He Hua-Hui.Study on the Characteristics and Mechanism of Electrochromism of NiOxHy Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(07): 615-620
321. Gu Hao-Shuang,Wang Shi-Min,Wu Xin-Min,Kuang An-Xiang,Ma Shi-An,Wang Lian-Shan,Zh.Highly Oriented Bi4Ti3O12/SrTiO3(100) Thin Films Prepared by Sol-Gel Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(01): 63-66
322. Rong Chui-Qing,Li Yan-Xin,Song Qing-Feng.Quantum Chemical Study of Hydrogen Abstraction from a Diamond (100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(01): 29-32
323. Lu Jiong-Ping.[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(12): 1114-1119
324. Zhu Yong-Fa,Ye Xiao-Yan,Yao Wen-Qing,Chen De-Pu,Cao Li-Li.The Stability of C60 Film Bombarded by Ar Ion Beam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(08): 699-703
325. Yuan Feng,Li Tian-Kai,Shen Tao,Xu Hui-Jun.Photosensitization of the LB Films of Fluorescein Derivatives on n-TiO2 Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(06): 526-531
326. Xie Lei, Wang De-Zheng, Wei Xu-Ming, Cao Yu-Ming, Guo Xie-Xian, Ushikubo T, Wada K.The Preparation of A |Model Nb Oxide Catalyst Epitaxially Grown[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(03): 234-241
327. Bao Ding-Hua; Wang Shi-Min; Gu Hao-Shuang; Zhao Jian-Hong; Huang Gui-Yu; Kuang An-Xiang.Highly-Oriented K(Ta,Nb)O3 Thin Film Derived by Sol-Gel Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(04): 450-451
328.

.[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(02): 281-287

329. Zhang Wei-Ping; Chen Jing; Fang Rong-Chun; Hu Ke-Liang.Optical Emission Spectroscopy in Diamond-Like Carbon Film Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(03): 383-388
330. ZHANG Xiyue, HUANG Yalan, WU Shuwei, ZENG Yinxiang, YU Minghao, CHENG Faliang, LU Xihong, TONG Yexiang.Engineering Oxygen-Deficient Na2Ti3O7 Nanobelt Arrays on Carbon Cloth as Advanced Flexible Anodes for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top