Please wait a minute...
Acta Phys. -Chim. Sin.  2017, Vol. 33 Issue (10): 0-0    DOI:
Table of Contents     
Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 10
Download:   PDF(7331KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      
Published: 17 July 2017
O64  
Cite this article:

. Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 10. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 0-0.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y2017/V33/I10/0

[1] CHEN Wenjun, XUE Zhimin, WANG Jinfang, JIANG Jingyun, ZHAO Xinhui, MU Tiancheng. Investigation on the Thermal Stability of Deep Eutectic Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[2] PENG Jiawei, XIE Yu, HU Deping, DU Likai, LAN Zhenggang. Treatment of Nonadiabatic Dynamics by On-The-Fly Trajectory Surface Hopping Dynamics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[3] BI Fuzhen, ZHENG Xiao, YAM Chiyung. First-Principles Study of Mixed Cation Methylammonium-Formamidinium Hybrid Perovskite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[4] ZHANG Yujing, DAI Xingchao, WANG Hongli, SHI Feng. Catalytic Synthesis of Formamides with Carbon Dioxide and Amines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[5] YANG Lina, HUANG Li, SONG Xueyang, HE Wenxue, JIANG Yong, SUN Zhihu, WEI Shiqiang. In-situ Study of Formation Kinetics of Au Nanoclusters during HCl and Dodecanethiol Etching[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[6] TIAN Xiaochun, WU Xuee, ZHAN Dongping, ZHAO Feng, JIANG Yanxia, SUN Shigang. Research on Electron Transfer in the Microenvironment of the Biofilm by Scanning Electrochemical Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[7] JIANG Dongmei, BO Le, ZHU Ting, TAO Junbin, YANG Xiaoping. Construction and NIR Luminescence Properties of Zn-Ln Rectangular Nanoclusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[8] CHEN Wenqiong, GUAN Yongji, ZHANG Xiaoping, DENG Youquan. Influence of External Electric Field on Vibrational Spectrum of Imidazolium-Based Ionic Liquids Probed by Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[9] DONG Ganxing, JIN Chuanhong. Probing the Controlled Oxidative Etching of Palladium Nanorods by Liquid Cell Transmission Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[10] LIN Xueting, FU Mingli, HE Hui, WU Junliang, CHEN Limin, YE Daiqi, HU Yun, WANG Yifan, WEN William. Synthesis of MnOx-CeO2 Using Metal-Organic Framework as Sacrificial Template and Its Performance in the Toluene Catalytic Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[11] GUO Xiaohong, ZHOU Ying, SHI Lihong, ZHANG Yan, ZHANG Caihong, DONG Chuan, ZHANG Guomei, SHUANG Shaomin. Luminescence Emission of Copper Nanoclusters by Ethanol-induced Aggregation and Aluminum Ion-induced Aggregation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[12] ZHOU Zhihua, XIA Shumei, HE Liangnian. Green Catalysis for Three-Component Reaction of Carbon Dioxide, Propargylic Alcohols and Nucleophiles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[13] OUYANG Yongzhong, HUA Shugui, DENG Jinlian. Rapid Assessment of Atoms-in-Molecules Charges for Polypeptides by the Electronegativity Equalization Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[14] SHEN Yanfang, CHENG Longjiu. Electronic Stability of Eight-electron Tetrahedral Pd4 Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[15] . Cover and Table of Contents for Vol.34 No. 4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(4): 0-0.