Acta Physico-Chimica Sinica ›› 2019, Vol. 35 ›› Issue (11): 1291-1292.doi: 10.3866/PKU.WHXB201906079

• Corrections • Previous Articles    

Correction: Electrochemical Preparation of Er-Ni-Co Alloy Film in Dimethyl Sulfoxide. 2002, 18 (8), 764. doi: 10.3866/PKU.WHXB20020819

Gaoren LI,Yexiang TONG*,Guankun LIU,Changwei XU   

  • Published:2019-06-27
  • Contact: Yexiang TONG