2016, Vol. 32(7): 1623-1633    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201604084
Skeletal Kinetic Model Generation for the Combustion of C1-C2 Fuels
Shu-Hao LI1,Rui LI1,Jun-Jiang GUO2,Ning-Xin TAN2,Fan WANG3,*(),Xiang-Yuan LI2
1 School of Aeronautics & Astronautics, Sichuan University, Chengdu 610065, P. R. China
2 School of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, P. R. China
3 Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University, Chengdu 610065, P. R. China
Received 2016-02-24  Revised null
Supporting info

Click here to download Supporting Info material in PDF type