2019, Vol. 35(12): 1404-1411    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201905030
Copper-based Conductive Metal Organic Framework In-situ Grown on Copper Foam as a Bifunctional Electrocatalyst
Chufeng ZHANG,Zhewei CHEN,Yuebin LIAN,Yujie CHEN,Qin LI,Yindong GU,Yongtao LU,Zhao DENG,Yang PENG*()
Received 2019-05-06  Revised null
Supporting info
Click here to download Supporting Info material in PDF type