Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
 
   According the SCI data, articles on this list are the most frequently cited ones among those published in 2008.
 
 
1.
Syntheis, Structure and Properties of Novel Quaternized Carboxymethyl Chitosan with Drug Loading Capacity
LIANG Xiao-Fei, WANG Han-Jie, TIAN Hui, LUO Hao, CHANG Jin
2008, 24 (02): 223-229
2.
First-principle Calculations of the Adsorption, Dissociation and Diffusion of Hydrogen on the Mg(0001) Surface
WU Guang-Xin, ZHANG Jie-Yu, WU Yong-Quan, LI Qian, CHOU Kuo-Chih, BAO Xin-Hua
2008, 24 (01): 55-60
3.
Preparation and Properties of Carbon Nanotube-TiO2 Nanocomposites
WU Yu-Cheng, LIU Xiao-Lu, YE Min, XIE Ting, HUANG Xin-Min
2008, 24 (01): 97-102
4.
Synthesis, Characterization and Photochemical Characteristic of Magnesium Tetraphenyl Porphyrin
ZHANG Peng-Yan, ZHANG Jian-Bin, YU Xi-Chang, ZHANG Ling-Wei, WEI Xiong-Hui
2008, 24 (01): 143-146
5.
First-principle Calculation of Nitrogen-doped p-type ZnO
CHEN Kun, FAN Guang-Han, ZHANG Yong, DING Shao-Feng
2008, 24 (01): 61-66
6.
7.
Carbon Electrode Material with High Densities of Energy and Power
YANG Jing, LIU Ya-Fei, CHEN Xiao-Mei, HU Zhong-Hua, ZHAO Guo-Hua
2008, 24 (01): 13-19
8.
Effect of La2O3 on Catalytic Performance of Au/TiO2 for CO Oxidation
YU Jun, WU Gui-Sheng, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong
2008, 24 (10): 1751-1755
9.
Effect of La2O3 on Ni/γ-Al2O3 catalyst for biogas reforming to hydrogen
XU Jun-Ke, REN Ke-Wei, WANG Xiao-Lei, ZHOU Wei, PAN Xiang-Min, MA Jian-Xin
2008, 24 (09): 1568-1572
10.
11.
Dielectric Constants for Binary Saccharide-Water Solutions at 278.15-313.15 K
CHEN Yu-Juan, ZHUO Ke-Lei, KANG Lei, XU Si-Jiao, WANG Jian-Ji
2008, 24 (01): 91-96
12.
13.
Monolith Manganese-based Catalyst Supported on ZrO2-TiO2 for NH3-SCR Reaction at Low Temperature
LIN Tao, ZHANG Qiu-Lin, LI Wei, GONG Mao-Chu, XING Yi-Xun, CHEN Yao-Qiang
2008, 24 (07): 1127-1131
14.
15.
Hydrothermal Microemulsion Synthesis of Co3O4 with different Morphologies and Their Electrochemical Capacitance
YE Xiang-Guo, ZHANG Xiao-Gang, MI Hong-Yu, YANG Su-Dong
2008, 24 (06): 1105-1110
16.
Preparation and Characterization of Room-Temperature Ferromagnetic Ni-doped TiO2 Nanobelts
ZHANG Hong-Ye, JI Tian-Hao, LI Ling-Long, QI Xing-Yi, LIU Yi-Fan, CAI Jian-Wang, DU Hai-Yan, SUN Jia-Yue
2008, 24 (04): 607-611
17.
18.
19.
Preparation and Electrochemical Properties of Ordered Mesoporous C/NiO Composites
WANG Tao, HE Jian-Ping, ZHANG Chuan-Xiang, ZHOU Jian-Hua, GUO Yun-Xia, CHEN Xiu, DI Zhi-Yong, SUN Dun, WANG Dao-Jun
2008, 24 (12): 2314-2320
20.
Synthesis and Micellization of Photosensitive Amphiphilic Comblike SMA Polymer
JIANG Jin-Qiang, FENG Yan, WANG Hong-Mei, LIU Xiao-Ya, ZHANG Sheng-Wen, CHEN Ming-Qing
2008, 24 (11): 2089-2095
21.
Thermal Behavior and Non-isothermal Decomposition Reaction Kinetics of Composite Modified Double Base Propellant Containing CL-20
XU Si-Yu, ZHAO Feng-Qi, YI Jian-Hua, HU Rong-Zu, GAO Hong-Xu, LI Shang-Wen, HAO Hai-Xia, PEI Qing
2008, 24 (08): 1371-1377
22.
23.
24.
Fabrication and Characterization for Transparent Electrodes of TiO2 Nanotube Arrays on Fluorine-Doped Tin Oxide-Coated Glass
TANG Yu-Xin, TAO Jie, TAO Hai-Jun, WU Tao, WANG Ling, ZHANG Yan-Yan, LI Zhuan-Li, TIAN Xi-Lin
2008, 24 (06): 1120-1126
25.
Super-Molecular Interaction between Cl- and H2O within the Restricted Space of Layered Double Hydroxides
XU Qian, NI Zhe-Ming, PAN Guo-Xiang, CHEN Li-Tao, LIU Ting
2008, 24 (04): 601-606
26.
Preparation and Spectrum Characteristics of Sr2SiO4 : Eu3+ Phosphor
LI Pan-Lai, YANG Zhi-Ping, WANG Zhi-Jun, XIONG Zhi-Jun, GUO Qing-Lin
2008, 24 (01): 179-182
 
Last update 2011-06-27
 
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top