Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

         According the SCI data, articles in this list are the most frequently cited ones among those published in 2013. Click here to browse the most cited articles in 200820092010, 2011, 2012.

  

1.

Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process
ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei
2013, 29 (6): 1281-1288. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304101

2.

Elimination of Bisphenol A from Water via Graphene Oxide Adsorption
XU Jing, ZHU Yong-Fa
2013, 29 (4): 829-836. doi: 10.3866/PKU.WHXB201301211

3.

Origin of the cis-Effect: a Density Functional Theory Study of Doubly Substituted Ethylenes
ZHAO Dong-Bo, RONG Chun-Ying, JENKINS Samantha, KIRK Steven R., YIN Du-Lin, LIU Shu-Bin
2013, 29 (1): 43-54. doi: 10.3866/PKU.WHXB201211121

4.

Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors
LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou
2013, 29 (8): 1681-1690. doi: 10.3866/PKU.WHXB201305223

5.

Preparation and Electrochemical Performance of Carbon Nanotubes/ Graphene Oxide/Sulfur Complex Cathode Material
XU Gui-Yin, DING Bing, NIE Ping, LUO Hong-Jun, ZHANG Xiao-Gang
2013, 29 (3): 546-552. doi: 10.3866/PKU.WHXB201301081

6.

Reflux Preparation and Photocatalytic Performance of Bismuth Phosphate Nanorods
ZHU Yan-Yan, LIU Yan-Fang, LÜ Yan-Hui, WANG Hua, LING Qiang, ZHU Yong-Fa
2013, 29 (3): 576-584. doi: 10.3866/PKU.WHXB201301043

7.

Properties and Roles of Adsorbed NH3 and NOx over Cu/SAPO-34 Zeolite Catalyst in NH3-SCR Process
SHI Lin, YU Tie, WANG Xin-Quan, WANG Jun, SHEN Mei-Qing
2013, 29 (7): 1550-1557. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304283

8.

Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties
WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen
2013, 29 (7): 1501-1506. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304241

9.

Synthesis and Performance of Nano MnO as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries
DING Peng, XU You-Long, SUN Xiao-Fei
2013, 29 (2): 293-297. doi: 10.3866/PKU.WHXB201211142

10.

Preparation and Photocatalytic Activity of Rutile TiO2-Graphene Composites
GAN Yong-Ping, QIN Huai-Peng, HUANG Hui, TAO Xin-Yong, FANG Jun-Wu, ZHANG Wen-Kui
2013, 29 (2): 403-410. doi: 10.3866/PKU.WHXB201211022

11.

Nano-WO3 Modified Carbon Nanotube Supported Pt and Their Electrocatalytic Activity for Methanol Electro-Oxidation
ZHOU Yang, CHU You-Qun, LIU Wei-Ming, MA Chun-An
2013, 29 (2): 287-292. doi: 10.3866/PKU.WHXB20121126

12.

Orbital Interactions in Native Chemical Ligation Reaction of Proline Thioesters
ZHANG Qi, YU Hai-Zhu, SHI Jing
2013, 29 (11): 2321-2331. doi: 10.3866/PKU.WHXB201310082

13.

Electrochemical Behavior of Pyridine-Doped Carbon-Supported Co-Phthalocyanine (Py-CoPc/C) for Oxygen Reduction Reaction and Its Application to Fuel Cell
DAI Xian-Feng, ZHEN Ming-Fu, XU Pan, SHI Jing-Jing, MA Cheng-Yu, QIAO Jin-Li
2013, 29 (8): 1753-1761. doi: 10.3866/PKU.WHXB201306141

14.

Electrochemistry of MgCl2 in LiCl-KCl Eutectic Melts
TANG Hao, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, XUE Yun, ZHANG Zhi-Jian, DU Wei-Chao, HE Hui
2013, 29 (8): 1698-1704. doi: 10.3866/PKU.WHXB201305102

15.

Femtosecond Two-Dimensional Infrared Spectroscopy of N-Ethypropionamide
SHI Ji-Pei, ZHAO Juan, YANG Fan, WANG Jian-Ping
2013, 29 (4): 695-700. doi: 10.3866/PKU.WHXB201302213

16.

Improving Photocatalytic Performance for Hydrogen Generation over Co-Doped ZnIn2S4 under Visible Light
YUAN Wen-Hui, LIU Xiao-Chen, LI Li
2013, 29 (1): 151-156. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210093

17.

PTMA/Graphene as a Novel Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries
CHEN Qiang, NULI Yan-Na, GUOWei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, GUO Yu-Guo
2013, 29 (11): 2295-2299. doi: 10.3866/PKU.WHXB201309241

18.

Roles of (001) and (101) Facets of Anatase TiO2 in Photocatalytic Reactions
WANG Xiang, LI Ren-Gui, XU Qian, HAN Hong-Xian, LI Can
2013, 29 (7): 1566-1571. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304284

19.

Recent Developments of Graphene Electrodes in Bioelectrochemical Systems
WANG Qiang, HUANG Li-Ping, YU Hong-Tao, QUAN Xie, CHEN Guo-Hua
2013, 29 (5): 889-896. doi: 10.3866/PKU.WHXB201303151

20.

Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification
LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang
2013, 29 (1): 111-116. doi: 10.3866/PKU.WHXB201211091

21.

Improved Phenomenological Soot Model for Multicomponent Fuel Based on Variations in PAH Characteristics with Fuel Type
PANG Bin, XIE Mao-Zhao, JIA Ming, LIU Yao-Dong
2013, 29 (12): 2523-U76. doi: 10.3866/PKU.WHXB201310161

22.

Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation
SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin
2013, 29 (11): 2451-2458. doi: 10.3866/PKU.WHXB201309041

23.

Thermokinetics of the Formation Reactions of Metal (Li, Na, Pb, Cu) Salts of 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one
LI Na, ZHAO Feng-Qi, GAO Hong-Xu, HU Rong-Zu, XIAO Li-Bai, YAO Er-Gang, HUANG Xin-Ping, CHANG Pei
2013, 29 (10): 2101-2106. doi: 10.3866/PKU.WHXB201307153

24.

Synthesis and Electrochemical Properties of LiFe1-xNbxPO4/C Composite Cathode Material by Two-Step Synthesis Route
CAO Yan-Bing, LUO Liang, DU Ke, PENG Zhong-Dong, HU Guo-Rong, JIANG Feng
2013, 29 (7): 1507-1514. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304231

25.

Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Partially Reduced Graphene Oxide/TiO2 Composite
LONG Mei, CONG Ye, LI Xuan-Ke, CUI Zheng-Wei, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming
2013, 29 (6): 1344-1350. doi: 10.3866/PKU.WHXB201303263

26.

Site-Preference of Uracil and Thymine Hydrogen Bonding to Quercetin
WANG Chang-Sheng, LIU Peng, YU Nan
2013, 29 (6): 1173-1182. doi: 10.3866/PKU.WHXB201303153

27.

Graphene-Like Molybdenum Disulfide and Its Application in Optoelectronic Devices
TANG Peng, XIAO Jian-Jian, ZHENG Chao, WANG Shi, CHEN Run-Feng
2013, 29 (4): 667-677. doi: 10.3866/PKU.WHXB201302062

28.

Macroporous SiO2 Monoliths Prepared via Sol-Gel Process Accompanied by Phase Separation
GUO Xing-Zhong, LI Wen-Yan, ZHU Yang, NAKANISHI Kazuki, KANAMORI Kazuyoshi, YANG Hui
2013, 29 (3): 646-652. doi: 10.3866/PKU.WHXB201212252

29.

Synthesis of Nitrogen Doped Porous Carbons from Sodium Carboxymethyl Cellulose and the Capacitive Performance
CHEN Chong, CHEN Xiang-Ying, XIE Dong-Hua
2013, 29 (1): 102-110. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210231

30.

N3/Al2O3/N749 Alternating Assembly Structure Broadening the Photoresponse and Interface Modification Effects in Quasi-Solid Dye-Sensitized Solar Cells
GAO Rui, NIU Guang-Da, WANG Li-Duo, MA Bei-Bei, QIU Yong
2013, 29 (1): 73-81. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210233

31.

Hydrogen Production from the Decomposition of Ethanol Aqueous Solution Using Glow Discharge Plasma Electrolysis
TAO Jing-Liang, XIONG Yuan-Quan
2013, 29 (1): 205-211. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210264

32.

Preparation and Luminescence Properties of Dy3+-Doped Full-Color Emitting Ca9La(PO4)7 Phosphors
HU Zheng-Fa, MENG Tao, ZHANG Wei, CUI Yue-Peng, LUO Li, WANG Yin-Hai
2013, 29 (10): 2271-2275. doi: 10.3866/PKU.WHXB201307162

33.

Chemical Synthesis and Applications of Graphitic Carbon Nitride
ZHANG Jin-Shui, WANG Bo, WANG Xin-Chen
2013, 29 (9): 1865-1876. doi: 10.3866/PKU.WHXB201306173

34.

A Highly Viscoelastic Anionic Wormlike Micellar System
XIE Dan-Hua, ZHAO Jian-Xi, LIU Lin, YOU Yi, WEI Xi-Lian
2013, 29 (7): 1534-1540. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304252

35.

Preparation of Pentaethylenehexamine-Functionalized Mesocellular Silica Foams and Their Application for CO2 Adsorption
FENG Xing-Xing, XIE Jing, HU Geng-Shen, JIA Ai-Ping, XIE Guan-Qun, LUO Meng-Fei
2013, 29 (6): 1266-1272. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304091

36.

Electron Injection and Photovoltaic Properties in CdSe/ZnS Quantum Dot Sensitized Solar Cells
GUO Xu-Dong, Ma Bei-Bei, WANG Li-Duo, GAO Rui, DONG Hao-Peng, QIU Yong
2013, 29 (6): 1240-1246. doi: 10.3866/PKU.WHXB201303261

37.

Hydrothermal Synthesis and Activity of NiS-PdS/CdS Catalysts for Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light Irradiation
LIN Pei-Bin, YANG Yu, CHEN Wei, GAO Han-Yang, CHEN Xiao-Ping, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng
2013, 29 (6): 1313-1318. doi: 10.3866/PKU.WHXB201303141

38.

Influence of Surface Acidity of Y Zeolites on the Adsorption of Organic Molecules by In situ Fourier Transform Infrared Spectroscopy
ZHANG Xiao-Tong, YU Wen-Guang, QIN Yu-Cai, DONG Shi-Wei, PEI Ting-Ting, WANG Lin, SONG Li-Juan
2013, 29 (6): 1273-1280. doi: 10.3866/PKU.WHXB201303183

39.

Mirror Symmetry Breaking and Absolute Configuration Correlations of Fe(III) Complexes with Achiral Substituted o-Iminobenzosemiquinonato Ligands
ZHAO Lei, WAN Shi-Gang, CHEN Cheng-Dong, LIN Yi-Ji, FANG Xue-Ming, ZHANG Hui
2013, 29 (6): 1183-1191. doi: 10.3866/PKU.WHXB201304122

40.

Thermal and Chemical Effects of Hydrogen in Catalytic Ignition of n-Butane/Air Mixture
ZHONG Bei-Jing, XIONG Peng-Fei, YANG Fan, YU Ya-Wei
2013, 29 (5): 897-902. doi: 10.3866/PKU.WHXB201302252

41.

Catalytic Performance of Heat-Treated Fe-Melamine/C and Fe-g-C3N4/C Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction
LI Shang, WANG Jia-Tang, CHEN Rui-Xin, ZHAO Wei, QIAN Liu, PAN Mu
2013, 29 (4): 792-798. doi: 10.3866/PKU.WHXB201302221

42.

Structure and Potential Energy Function of ClF- Molecular Ion
LI Song, CHEN Shan-Jun, ZHU De-Sheng, WEI Jian-Jun
2013, 29 (4): 737-744. doi: 10.3866/PKU.WHXB20130131

43.

Application of Ionic Liquids with Carboxyl and Aromatic Ring Conjugated Anions in Dye-Sensitized Solar Cells
WANG Hai, XU Xue-Qing, SHI Ji-Fu, XU Gang
2013, 29 (3): 525-532. doi: 10.3866/PKU.WHXB201301091

44.

Application of Cu2S Counter Electrode in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
ZHU Jun, YU Xue-Chao, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, HU Lin-Hua, FANG Xiao-Dong, DAI Song-Yuan
2013, 29 (3): 533-538. doi: 10.3866/PKU.WHXB201212124

45.

Adsorption of Nicotine from Aqueous Solution by Activated Carbons Prepared from Chinese Fir Sawdust
YANG Ji-Liang, ZHOU Jian-Bin
2013, 29 (2): 377-384. doi: 10.3866/PKU.WHXB201212101

46.

Extension of Conjugate π Bridge in Dye Molecules for Dye-Sensitized Solar Cells
ZHAN Wei-Shen, LI Rui, PAN Shi, GUO Ying-Nan, ZHANG Yi
2013, 29 (2): 255-262. doi: 10.3866/PKU.WHXB201211221

47.

Preparation and Characterization of Core-Shell Co@Pt/C Catalysts for Fuel Cell
CAO Chun-Hui, LIN Rui, ZHAO Tian-Tian, HUANG Zhen, MA Jian-Xin
2013, 29 (1): 95-101. doi: 10.3866/PKU.WHXB201209272

48.

Preparation of Grafted PTFE Fiber Metallic Complexes and Their Photocatalytic Degradation Abilities
DING Zhi-Zhong, DONG Yong-Chun, LI Bing, LI Miao
2013, 29 (1): 157-166. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210152

49.

Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene/Polyaniline
WANG Hong-Zhi, GAO Cui-Xia, ZHANG Peng, YAO Su-Wei, ZHANG Wei-Guo
2013, 29 (1): 117-122. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210234

50.

Quantitative Structure-Property Relationship of the Critical Micelle Concentration of Different Classes of Surfactants
ZHU Zhi-Chen, WANG Qiang, JIA Qing-Zhu, TANG Hong-Mei, MA Pei-Sheng
2013, 29 (1): 30-34. doi: 10.3866/PKU.WHXB201210265

 Last update 2016-11-22

Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top