Study on a Special Imine Adduct by Ab Initio and Atom-bond Electronegativity Equalization Methods
QI Shi-Fei; WANG Xiao-Nan; YANG Zhong-Zhi
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (11): 1714 -1718 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20071111