In situ FT-IR Study on the Direct Gas Phase Epoxidation of Propylene over Ag-MoO3 Catalyst
JIN Guo-Jie;GUO Yang-Long;LIU Xiao-Hui;YAO Wei;GUO Yun;WANG Yun-Song;YUAN Fang;LU Guan-Zhong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2006, (07): 809 -814 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(06)60034-X