Fbrication and Structural Evaluation of Self-assembled Monolayer of Quinoline Derivative on Gold
Zhang Hao-Li, Zhang Hua, Zhang Jin, Wu Bin, Liu Zhong-Fan, Li Hu-Lin
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (07): 657 -661 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990715