Synthesis, Crystal Structure and Thermal Analysis of (TAGH)2(TNR)
LIU Zhen-Hua; AO Guo-Jun; ZHANG Tong-Lai; YANG Li; ZHANG Jian-Guo; ZANG Yan
Acta Physico-Chimica Sinica . 2008, (07): 1155 -1159 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60051-0