Determination of Standard Enthalpies of Formation of Rare Earth (RE=Pr,Er) with L-Proline [RE2(L-Pro)6(H2O)4](ClO4)6 Complexes
Wu Xin-Ming;Liu Yi;Qu Song-Sheng;Zhang Da-Shun;Liu Ping;Wang Chun-Yan
Acta Physico-Chimica Sinica . 2001, (10): 956 -960 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20011019