Microenvironmental Effects of Reversed Micelles on Reactivities of Silver Chloride
Zhang Zhi-Ying, Wang Chuan-Yi, Liu Chun-Yan, Tang Fang-Qiong, Chen Xi-Yi, Yue Jun
Acta Physico-Chimica Sinica . 1998, (12): 1061 -1067 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19981202