Study on Tetraiodoterephthalato-bidged Cobalt(II) Binuclear Complexes
Miao Ming-Ming,Sun Xian-Ru,Shi Jing-Min,Cheng Peng,Laio Dai-Zheng,Jiang Zong-Hui
Acta Physico-Chimica Sinica . 1996, (07): 577 -580 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19960701