Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries
FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (08): 1490 -1494 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090901