Selective Hydrogenation of Phenylacetylene over Pd-Cu/γ-Al2O3 Catalysts
WANG Zhan-Qi, ZHOU Zhi-Ming, ZHANG Rui, LI Li, CHENG Zhen-Min
Acta Physico-Chimica Sinica . 2014, (12): 2315 -2322 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201410152