Effect of Activated Carbon Pore Structure on the Adsorption of Pb(II) from Aqueous Solution
Jie-Yang. YANG,Zhang-Gen. HUANG,Xiao-Jin. HAN,Wen. JING,Ze-Quan. ZENG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2015, (10): 1956 -1962 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201508212