Cu2S on Cu Foam as Highly Efficient Electrocatalyst for Reduction of CO2 to Formic Acid
Qing-Gong ZHU,Xiao-Fu SUN,Xin-Chen KANG,Jun MA,Qing-Li QIAN,Bu-Xing HAN
Acta Physico-Chimica Sinica . 2016, (1): 261 -266 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201512101