Effect of B and Al Distribution in ZSM-5 Zeolite on Methanol to Propylene Reaction Performance
Yanliang ZHAI, Shaolong ZHANG, Luoming ZHANG, Yunshan SHANG, Wenxuan WANG, Yu SONG, Caitong JIANG, Yanjun GONG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (11): 1248 -1258 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201901062