Shape-Dependent Catalytic Activity of Nano-Fe 2O 3 on the Thermal Decomposition of TKX-50
Ming Zhang, Fengqi Zhao, Yanjing Yang, Hui Li, Jiankan Zhang, Wenzhe Ma, Hongxu Gao, Na Li
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (6): 1904027 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201904027