Cu 2+ Modified g-C 3N 4 Photocatalysts for Visible Light Photocatalytic Properties
Xiaowei Li,Bin Wang,Wenxuan Yin,Jun Di,Jiexiang Xia,Wenshuai Zhu,Huaming Li
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (3): 1902001 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201902001