Cu2+ Modified g-C3N4 Photocatalysts for Visible Light Photocatalytic Properties
LI Xiaowei, WANG Bin, YIN Wenxuan, DI Jun, XIA Jiexiang, ZHU Wenshuai, LI Huaming
Acta Physico-Chimica Sinica . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201902001