Structure–Property Relationship of Light-Responsive Wormlike Micelles Using Methoxycinnamate Derivatives as Light-Switchable Molecules
Tongqing Liu, Fangfang Xue, Ping Yi, Zhiyu Xia, Jinfeng Dong, Xuefeng Li
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (10): 1910004 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201910004