ZnCuAl-LDH/Bi 2MoO 6 Nanocomposites with Improved Visible Light-Driven Photocatalytic Degradation
Yu Guiyun,Hu Fengxian,Cheng Weiwei,Han Zitong,Liu Chao,Dai Yong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (7): 1911016 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201911016