PbxSr1-xTiO3的电子结构
张富春;张志勇;张威虎;阎军峰;江妮
Electronic Structure of PbxSr1-xTiO3
ZHANG Fu-Chun; ZHANG Zhi-Yong; ZHANG Wei-Hu; YAN Jun-Feng; YUN Jiang-Ni
物理化学学报 . 2009, (01): 61 -66 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090111