NaCl、KCl在CH3OH+DMF或DMSO混合溶剂中的溶解度, 278、288、298、303、313 K
李芝芬;黄忆宁;王蕾;徐一慧;刘瑞麟
SOLUBILITIES OF NaCl AND KCl IN THE MIXED SOLVENTS OF CH3OH-DMF AND CH3OH-DMSO AT 278, 288, 298, 303 AND 313 K
Li Zhifen*; Huang Yining; Wang Lei; Xu Yihui; Liu Ruilin
物理化学学报 . 1988, (02): 177 -181 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19880212