Cu/ZrO2-Al2O3上表面氧物种脱附及其对催化性能的影响
周仁贤,蒋晓原,吕光烈,郑小明
Desorption of Surface Oxygen on Cu/ZrO2-γ-Al2O3 and its Influence on the Catalytic Performance
Zhou Ren-Xian,Jiang Xiao-Yuan,Lv Guang-Lie,Zheng Xiao-Ming
物理化学学报 . 1997, (02): 128 -133 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970206