Pt-M (M = Co, Ni, Fe)/g-C3N4复合材料构建及其高效光解水制氢性能
王梁,朱澄鹭,殷丽莎,黄维
Construction of Pt-M (M = Co, Ni, Fe)/g-C3N4 Composites for Highly Efficient Photocatalytic H2 Generation
Liang Wang,Chenglu Zhu,Lisha Yin,Wei Huang
物理化学学报 . 2020, (7): 1907001 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201907001